Stadsrekening 2018

Subsidiestaat

Subsidiestaat

product / programma

BEGROTING

REALISATIE

RESTANT

Externe betrekkingen

1.000

131.194

-130.194

Totaal programma Bestuur en Middelen

1.000

131.194

-130.194

Citymarketing en evenementen

471.249

469.783

1.466

Culturele ketens

13.170.554

13.039.509

131.045

Cultuureducatie en amateurkunst

4.114.881

4.096.049

18.832

Cultuurhistorie

79.586

86.497

-6.911

Talent en kwaliteit

1.338.402

1.307.411

30.991

Totaal programma Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

19.174.671

18.999.249

175.422

Groen, natuur en woonomgeving

32.900

35.399

-2.499

Klimaat & Energie

309.333

296.709

12.624

Totaal programma Duurzaamheid

342.233

332.108

10.125

Economie

1.390.184

1.272.098

118.086

Werk

93.300

93.300

0

Totaal programma Economie en Werk

1.483.484

1.365.398

118.086

Armoedebestrijding

2.117.266

2.064.210

53.056

Inkomen

130.000

129.760

240

Totaal programma Inkomen & Armoedebestrijding

2.247.266

2.193.970

53.296

Verkeer

0

4.200

-4.200

Totaal programma Mobiliteit

0

4.200

-4.200

Stimuleren ontwikkelingskansen

7.967.095

7.464.148

502.947

Zorgplicht onderwijshuisvesting

7.500

7.500

0

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

790.648

526.410

264.238

Totaal programma Onderwijs

8.765.243

7.998.058

767.185

Integraal beheer openbare ruimte

73.498

73.497

1

Totaal programma Openbare ruimte

73.498

73.497

1

Maatschappelijk vastgoed

16.000

16.000

0

Sport

2.458.937

2.388.469

70.468

Totaal programma Sport en Accommodaties

2.474.937

2.404.469

70.468

Ruimtelijke inrichting

20.000

20.000

0

Totaal programma Stedelijke ontwikkeling

20.000

20.000

0

Openbare orde & Veiligheid

80.000

71.033

8.967

Totaal programma Veiligheid

80.000

71.033

8.967

Speelvoorzieningen

7.830

0

7.830

Wijkaanpak

568.496

468.883

99.612

Totaal programma Wijkontwikkeling

576.326

468.883

107.442

Wonen

213.605

199.476

14.129

Totaal programma Wonen

213.605

199.476

14.129

Diversiteit

1.681.622

1.668.937

12.685

Maatwerkvoorzieningen

2.210

2.210

0

Jeugd

13.799.921

13.408.771

391.150

Opvang en beschermd wonen

17.132.300

16.951.606

180.694

Publieke Gezondheid

1.087.626

1.011.221

76.405

Welzijn

19.065.370

18.835.207

230.163

Totaal programma Zorg en Welzijn

52.769.049

51.877.952

891.097

Totaal per jaar

88.221.312

86.139.487

2.081.825

ga terug