Stadsrekening 2018

Balans

Balans

ACTIVA
bedragen x € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

PASSIVA
bedragen x € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Eigen Vermogen

kosten afsluiten geldleningen

13

15

algemene reserves

81.364

83.611

kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

51

bestemmingsreserves

19.674

17.857

bijdrage aan activa in eigendom  van derden

14.049

11.745

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

-898

-11.486

14.062

11.811

100.140

89.982

Materiële vaste activa

Voorzieningen

in erfpacht gegeven gronden

559

620

voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's

11.750

11.297

investeringen met een economisch nut

269.360

270.443

egalisatievoorzieningen

6

3.301

investeringen met een economisch nut (heffing )

35.057

36.386

middelen van derden met bestedingsdoel

5.358

4.554

investeringen met een maatschappelijk nut

93.921

84.404

398.897

391.853

17.114

19.152

Financiële vaste activa

Langlopende schulden

kapitaalverstrekkingen aan:

obligatieleningen

98.000

40.000

Deelnemingen

1.706

1.706

onderhandse leningen van:

leningen aan:

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

73

9.160

woningbouwcorporaties

24.876

27.376

binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

491.656

562.127

deelnemingen

3.832

4.545

binnenlandse bedrijven

11.000

11.000

overige langlopende leningen

43.798

35.056

openbare lichamen

100.000

65.000

overige uitzettingen looptijd > 1 jaar (beleggingen)

0

14.201

waarborgsommen

201

202

74.212

82.883

700.929

687.489

TOTAAL VASTE ACTIVA

487.172

486.548

TOTAAL VASTE PASSIVA

818.183

796.622

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

grond- en hulpstoffen

53

55

Grondexploitaties

362.078

363.309

voorraad gereed product en handelsgoederen

9.643

9.852

371.774

373.216

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

vorderingen op openbare lichamen

46.684

34.854

overige kasgeldleningen

90.000

105.000

rekening-courant derden

3.875

12.500

bank- en kassaldi

3

8

overige vorderingen

35.507

35.035

overige schulden

17.151

14.043

86.066

82.389

107.154

119.051

Liquide middelen

kassaldi

98

112

banksaldi

1.873

1.344

1.971

1.456

Overlopende activa

Overlopende passiva

verplichtingen

32.749

26.120

voorschotbedragen overheidslichamen:

voorschotbedragen overheidslichamen:

Europese overheid

0

0

Europese overheid

1.134

619

Rijk

38

52

Rijk

283

414

Nederlandse overheid

791

669

Nederlandse overheid

1.109

1.960

overige nog te ontvangen bedragen

13.865

10.189

overige vooruit ontvangen bedragen

1.065

9.732

14.694

10.909

36.340

38.845

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

474.505

467.970

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

143.494

157.896

TOTAAL ACTIVA

961.677

954.518

TOTAAL PASSIVA

961.677

954.518

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen € 676.741( bedrag x 1.000 )

ga terug