Stadsrekening 2018

Balans

Kortlopende vorderingen

Kortlopende vorderingen

Boekwaarde per

31-12-2018
(excl. voorziening)

voorziening oninbaarheid

31-12-2018

31-12-2017

vorderingen op openbare lichamen

46.684

46.684

34.854

rekening-courant derden

3.875

3.875

12.500

vorderingen bijstandswet

31.129

16.810

14.319

17.927

Belastingdebiteuren

3.917

754

3.163

3.958

Nog op te leggen belastingaanslagen

4.782

4.782

3.361

vorderingen grondverkopen

116

116

757

Debiteuren

17.688

7.184

10.504

7.131

overige vorderingen

486

486

275

te vorderen rente

2.137

2.137

1.636

Totaal

110.814

24.748

86.066

82.389

vorderingen op openbare lichamen

31-12-2018

31-12-2017

Belastingdienst ( afrekening BCF en BTW )

25.788

21.993

Gemeentefonds

2.607

502

Rijkswaterstaat

10.000

0

Ministerie SZW; sleepnetregeling

0

7.632

Ministerie SZW; vangnetregeling

8.269

4.614

overige vorderingen

20

113

Totaal

46.684

34.854

rekening-courant derden

31-12-2018

31-12-2017

Rijk; schatkistbankieren

5.000

14.000

planexploitaties Waalfront

-1.125

-1.500

Totaal

3.875

12.500

De gemeente Nijmegen heeft voor het verplichte schatkistbankieren een bankrekening bij het Rijk. Hieraan is een intradaglimiet van € 50 miljoen gekoppeld.

Bijstandsdebiteuren   

31-12-2018

31-12-2017

Bijstandsdebiteuren

31.129

33.199

Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid

16.810

15.272

Totaal

14.319

17.927

De vorderingen op bijstandsdebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde verminderd met de voorziening voor dubieus of oninbaar. De vorderingen op bijstandsdebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde verminderd met de voorziening voor dubieus of oninbaar. De waardering op de balans vindt dus plaats tegen een reële waarde. In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de oninbaarheid van de bijstandsvorderingen. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2018 hebben we op de uitkomsten van dit onderzoek geanticipeerd. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel is de voorziening van oninbaarheid bijstandsdebiteuren opgehoogd van 46% naar 54%.
Het jaar 2019 willen wij gebruiken om het nalevings- en handhavingsbeleid en ons incassobeleid te evalueren en indien nodig te herijken

belastingdebiteuren       

31-12-2018

31-12-2017

Belastingdebiteuren

3.917

4.368

Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid

-754

-409

Bij: nog op te leggen aanslagen

4.782

3.361

Totaal

7.945

7.319

De belastingdebiteuren hebben betrekking op de debiteuren inzake gemeentelijke heffingen en leges, zoals onder meer de OZB. Op de nominale vorderingen wordt een voorziening voor vermindering, kwijtschelding en oninbaar in rekening gebracht. De nog op te leggen aanslagen die betrekking hebben op 2018 en eventueel voorgaande jaren worden hier eveneens verantwoord.

Vorderingen grondverkopen

31-12-2018

31-12-2017

vordering grondverkopen per 1 januari

757

4.685

Verkopen

-641

-3.928

Totaal

116

757

Debiteuren

31-12-2018

31-12-2017

diverse vorderingen waaronder verhuur, vervallen termijnen leningen e.d.

17.688

14.318

af: voorziening dubieuze debiteuren

-7.184

-7.187

Totaal

10.504

7.131

Bij de waardering van de vorderingen is de voorziening bepaald op basis van een ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten.
De ouderdom van de debiteurenpost is op balansdatum:

Debiteurensaldo

TOTAAL

<30 dagen

30-60 dagen

60-90 dagen

> 90 dagen

  17.688

   9.835

    233

237

7.383

Overige vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

diverse vorderingen GKB, openbare ruimte en vastgoed.

466

263

GEM Waalsprong  

28

12

vorderingen eigen personeel, pc privé, fiets, levensloop en UWV.

-8

1

Totaal

486

275