Stadsrekening 2018

Balans

Langlopende schulden

Langlopende schulden

langlopende schulden

31-12-2017

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2018

rente

obligatieleningen

40.000

58.000

98.000

549

onderhandse leningen pensioenfonds en verzekeraar

9.160

9.087

73

50

onderhandse leningen banken en ov. fin. instellingen

562.127

70.471

491.656

11.545

binnenlandse bedrijven

11.000

11.000

370

openbare lichamen

65.000

35.000

100.000

740

waarborgsommen

202

1

201

Totaal

687.489

93.000

79.559

700.930

13.254

Bankzaken vinden overwegend plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse WaterschapsBank (NWB) en het Rijk. Het Rijk  in verband met het verplichte schatkistbankieren. Naast het sluiten van rechtstreekse leningen bij genoemde instellingen, maken wij ook gebruik van schuldpapier dat via de BNG loopt. In dat geval treedt de BNG op als tussenpersoon van een (obligatie)lening.
De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in totaal € 13,3 miljoen in 2018.

waarborgsommen

31-12-2018

31-12-2017

beheer objecten, GB

69

68

parkeerbadges

43

43

sleutelgeld accommodaties

25

22

vastgoed management panden en woningen

64

69

Totaal

201

202