Stadsrekening 2018

Financiering

Hoeveel lenen we waarvoor?

Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel

De gemeente Nijmegen bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moeten we hiervoor geld lenen. Hierna geven we allereerst inzicht in de financieringspositie van de gemeente Nijmegen. Met deze positie als vertrekpunt beschrijven we vervolgens de financieringsactiviteiten in 2018. Afsluitend gaan we in op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?

Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna grondexploitaties), zoals  het Waalfront. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden.
Het financieren van activa, het doen van investeringen en het verstrekken van leningen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door leningen aan te trekken, naast eigen reserves en voorzieningen.
Onderstaand overzicht is afgeleid uit de balans van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (linker kolommen) en hoeveel geld we lenen (rechter kolommen).

Bedragen
 x € 1 miljoen

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1 jan '18

31 dec '18

1 jan '18

31 dec '18

Investeringen in:

Materiële vaste activa

402

398

Eigen vermogen

87

100

Grondexploitaties

362

363

Voorzieningen

21

17

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

65

73

Langlopend

687

701

Kortlopend

  0

0

Kortlopend

105

 90

Uit dit deel van de balans blijkt dat de aangetrokken leningen de volgende drie bestemmingen hebben:

  • Investeringen in materiële vaste activa
  • Grondexploitaties in eigen beheer
  • Leningen aan derden

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde.
Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Deze kosten moeten wij voorfinancieren, zolang ze nog niet zijn terugverdiend door verkopen.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 701 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 57 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (ca. 50%) en grondexploitaties (ca. 50%). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in en trekken we ook kortlopende leningen aan met een looptijd van enkele weken. Meer dan 80%van het benodigde geld lenen we van derden.

Financieringsbehoefte
Wanneer we kijken naar de aangetrokken leningen, dan valt op dat eind 2018 onze schuld € 791 miljoen bedraagt (€ 701 + € 90 miljoen). Per jaareinde 2017 bedroeg dit € 792 miljoen, waarvan € 105 kortlopend). Het is aannemelijk dat naarmate de grondverkopen de komende jaren gaan toenemen, onze  financierings-behoefte gaat dalen.Dit kan over een periode van 5 jaar een bedrag van € 100 miljoen uitmaken op onze financieringsbehoefte. In 2018 is onze financieringsbehoefte nog niet gedaald, maar heeft een verschuiving van vlottende naar vaste schuld van € 15 mln plaatsgevonden bij de grondexploitaties, als anticipatie op een mogelijke rentestijging op langere termijn.

ga terug