Stadsrekening 2018

Erratum

Erratum

In aanvulling op de Stadsrekening 2018 welke op 16 april 2019 door het College is vastgesteld en aangeboden aan de Raad voegen we hierbij een erratum toe met wijzigingen op deze eerdere versie. In bijgevoegd  totaaloverzicht worden alle wijzigingen weergegeven.
Per wijziging wordt aangegeven op welke balans- en exploitatiepost deze effect heeft en welke omvang. Verder lichten we per wijzigingen kort toe wat deze inhoud en wat eventueel de oorzaak van de wijziging is.
De paginanummers in het totaaloverzicht verwijzen naar de digitale stadsrekening. Voorzover er ook wijzigingen zijn die neerslaan in het jaarverslag waar nu niet naar is verwezen, geldt bijgevoegd erratum ook.

Op totaalniveau zien we de volgende effecten:

Balans

Activazijde

- Financiële vaste activa

+/+ €   1.875.000

- MVA

+/+ €       741.000

- Kortlopende vorderingen

+/+ €       540.000

- R/C niet-financiële instellingen

+/+ €    1.125.000

- Overlopende activa

 -/-  €    2.868.000

+/+ €   1.413.000

Passivazijde

- De saldireserve wordt verminderd met

 -/-  €   7.934.000

- Voorziening Waalfront

 +/+ €   7.934.000

- Nog te betalen zorgkosten

+/+ €   1.992.000

- R/C niet-financiële instellingen

+/+ €   3.000.000

- Kortlopende schulden /overlopende passiva

 -/-  €   2.831.000

+/+ €   2.161.000

Exploitatie

- De exploitatie laat in de lasten een stijging zien van

€    8.385.000

- De exploitatie laat in de baten een stijging zien van

€    7.637.000

€    748.000

Puntsgewijze toelichting aanpassingen

De nummers verwijzen naar de nummers in het totaaloverzicht. De wijzigingen1 tot en met 4 betreffen presentatiewijzigingen in de rekening.

 1. Splitsing rekening-courant derden

Onder de rekening-courant derden is een post opgenomen voor Planexploitaties Waalfront van -/- € 1.125.000. Deze post bestaat uit 2 bedragen:

a. Rekening-courant vordering

     € 1.875.000

b. Rekening-courant schuld

-/- € 3.000.000

Per saldo

-/- € 1.125.000

  Deze beide posten moeten als volgt worden verantwoord:

Ad a) Opnemen onder Financiële vaste activa als uitgezette lening € 1.875.000
Ad b) Opnemen onder de overige kortlopende schulden als rekening-courant derden € 3.000.000.

 1. Balansverlenging

Onder de overlopende activa is voor een bedrag van  € 2.867.830  aan vooruitbetaalde bedragen opgenomen  die tevens onder de crediteuren zijn verantwoord. Deze posten dienen te worden gesaldeerd en verminderen zowel het bedrag aan vooruitbetaalde bedragen als crediteuren. Deze post heeft geen resultaateffect.

 1. Overige vorderingen

Op de debiteuren is een bedrag van € 539.514 aan vooruit ontvangen bedragen in mindering gebracht welke afzonderlijk onder de overlopende passiva moet worden gepresenteerd. Deze post heeft geen resultaateffect.  

 1. Ophogen voorziening Waalfront

De verliesvoorziening Waalfront wordt met een bedrag van € 7.934.181 opgehoogd, zijnde de totale verplichting van de jaarlijkse bijdrage voor de resterende looptijd van het betaalschema. Deze ophoging zorgt voor een tijdelijk lagere stand van onze saldireserve van dezelfde omvang. Jaarlijks loopt onze saldireserve weer op met de omvang van de afgesproken jaarlijkse bijdrage. Meerjarig is dit een budgetneutrale actie.

 1. Overlopende passiva (rente)

Onder de overlopende passiva is onder de Nog te betalen bedragen een bedrag opgenomen van € 502.861 welke een rentebate betreft.

 1. Overlopende post sociaal domein

Onder de overlopende passiva is een post opgenomen voor nog te verwachten facturen van de zorgaanbieders. (Nog te betalen zorgkosten). Het is gebruikelijk dat eventuele afwijkingen ten opzichte van de inschatting bij de Nota Slotwijzigingen worden meegenomen. Door de langere doorlooptijd van de accountantscontrole en de materiële afwijking van de post komt deze melding nu in het stadsrekeningproces te liggen. De facturen van de zorgaanbieders vallen  € 1.992.000 hoger uit dan ingeschat ten tijde van het opstellen van de stadsrekening.  

 1. Activering lasten openbare ruimte

Onder de lasten is voor een bedrag van € 741.435 opgenomen welke door wijziging van de verslaggevingsregels moeten worden geactiveerd.

 1. Correctie terugontvangen voorschot

Bij het product Jeugd onder het programma Zorg & Welzijn is abusievelijk een terugontvangen voorschot in de baten verantwoord. Hiermee zijn zowel de baten als de lasten € 800.000 te hoog gepresenteerd. Dus budgetneutraal.

 1. Norm WNT

Bij het normbedrag van  Y.A.  van Delft is geen rekening gehouden met de deeltijdfactor van 0,68 fte. Het normbedrag  WNT-Maximum wordt daarmee € 151.518 in plaats van de vermelde € 214.060.

 1. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Aan de Niet Uit de Balans Blijkende  Verplichtingen worden de volgende twee passages toegevoegd:

Jaarlijkse bijdrage planexploitatie
De gemeente verstrekt een jaarlijkse bijdrage aan de planexploitatie met een omvang welke over de gehele looptijd € 11.664.400 bedraagt.

Toegezegde subsidies planexploitatie
De gemeente heeft subsidies toegezegd aan de planexploitatie met een totale omvang van € 11.500.000. De komende jaren verwacht de gemeente deze via externe subsidies binnen te krijgen.

 1. Sisa-bijlage

In de Sisa-bijlage is bij de H1-regeling in de realisatiekolom ten onrechte 19 ingevuld, zijnde de ingevulde plaatsen. In deze cel moet  het aantal beschikbaar gestelde plaatsen van 25 worden ingevuld. Een herziene Sisa-bijlage is in de digitale versie van de stadsrekening opgenomen.

 1. Schattingsonzekerheid grondexploitatie

Ten aanzien van de waardering van een tweetal grondexploitaties; Waalfront (in de jaarrekening verantwoord onder financiële vaste activa | deelnemingen) en Waalsprong (in de jaarrekening verantwoord als voorraad | grondexploitaties) bestaat een schattingsonzekerheid. Hoewel de op dit moment meest waarschijnlijke inschatting is opgenomen in de jaarrekening, kan de realisatie in de toekomst aanzienlijk afwijken van deze inschatting. Deze schattingsonzekerheid ontstaat door de omvang en de lange looptijd van deze grondexploitaties tot en met 2028 (Waalfront) respectievelijk 2033 (Waalsprong).

ga terug