Stadsrekening 2018

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Stadsrekening 2018

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
M. Esselbrugge

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
25 juni 2019

Voorstel om te besluiten

 1. De Stadsrekening 2018 inclusief erratum vast te stellen.
 1. Het nadelig jaarrekeningresultaat van €1.645.439 te onttrekken aan de saldireserve.
 1. Het voordelig resultaat  van € 3.736.000  van het  product beschermd wonen en vrouwenopvang, onderdeel van het  programma Zorg & Welzijn te storten in de  bestemde “regionale” reserve  WMO beschermd wonen, door een onttrekking uit de saldireserve.
 1.  
  1. Een bestemmingsreserve Decembercirculaire in te stellen.
  2. De in 2018 ontvangen middelen algemene uitkering van € 4.484.943 voor beleidsdoelen die eerst in 2019 uitgevoerd kunnen worden,  in de reserve te storten.
 1. Een bestemmingsreserve onderhoud Rivierenpark  in te stellen.
 1. Het budget voor grenscorrectie van € 150.000 over te hevelen naar 2019.
 1. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-1664).
 1. Voor toplaagrenovaties aan sportvelden een afschrijvingstermijn van 10 jaar te hanteren.
ga terug