Stadsrekening 2018

Investeringen

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Dit jaar hebben we voor een bedrag van € 36,7 miljoen in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Het resterende bedrag verwachten we in de periode 2019 - 2022 te besteden. Voor zover kredieten in 2018 niet tot besteding zijn gekomen, schuiven deze door naar 2019 (zie kolom 'Budget 2019-2022'); dit is meegenomen in begrotingswijziging BW-1664.

In het kader van de investeringen stellen we het volgende aan uw raad voor:

  • een aantal bulkkredieten is niet volledig tot besteding gekomen. We stellen dan ook voor om het restant van € 375.000 op de bulkkredieten voor woonomgevingsverbeteringen (programma Duurzaamheid), investeringen in de Openbare Ruimte (programma Openbare Ruimte) en gemeentelijke accommodaties (programma Sport & Accommodaties) vrij te laten vallen;
  • voor de bedrijfsinvesteringen heeft uw raad een jaarbudget beschikbaar gesteld van € 1,9 miljoen. De daadwerkelijke besteding laat van jaar tot jaar een wisselend beeld zien. Daarom hanteren we de beleidslijn dat tekorten worden verrekend met het volgende jaar en dat overschotten worden doorgeschoven naar een volgend jaar. We stellen voor het restant van € 765.000 door te schuiven naar 2019;
  • in de door uw raad vastgestelde richtlijnen voor investeringen en afschrijven zijn regels opgenomen voor afschrijvingstermijnen. Voor toplaagrenovaties van sportvelden, die een levensduur hebben van 10 jaar, is geen regel opgenomen. We stellen dan ook voor om voor toplaagrenovaties aan sportvelden een objectprofiel op te nemen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2018 en nemen we mee in de Zomernota 2019.

In onderstaande tabel treft u per programma informatie over beschikbaar gestelde kredieten en de besteding daarvan. In de webversie van de Stadsrekening 2018 treft u per programma een nadere toelichting op de besteding van de afzonderlijke kredieten aan.

x €. 1.000

 Krediet 

L/B

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

 Budget 2019-2022

Programma

Bestuur & Middelen

L

500

0

0

500

Cultuur, cultuurhistorie & citymarketing

L

5.235

995

579

3.661

Duurzaamheid

L

6.568

792

1.989

3.787

Grondbeleid

L

13.620

0

0

13.620

Mobiliteit

L

37.028

12.807

5.442

18.779

Onderwijs

L

13.646

147

2.731

10.768

Openbare Ruimte

L

23.056

1.307

12.406

9.343

Sport & Accommodaties

L

44.159

10.124

11.751

22.284

Wijkontwikkeling

L

645

94

173

378

Zorg & Welzijn

L

1.673

551

26

1.096

Bedrijfsinvesteringen

L

2.374

0

1.609

765

Totaal

             148.504

                          26.817

                 36.706

                 84.981

ga terug