Stadsrekening 2018

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

79.672

79.800

81.428

-Hondenbelasting

1.199

1.227

1.203

-Precariobelasting

280

495

581

Toeristenbelasting

587

754

752

Gemeentefonds (incl. uitkering sociaal domein)

362.480

368.818

376.559

Dividend

523

573

572

Saldo financieringsfunctie

4.862

1.142

1.491

Bespaarde rente

2.997

1.545

1.545

Totaal

452.600

454.354

464.131

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2018 opgenomen

ga terug