Stadsrekening 2018

Bestuur en Middelen

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

We hebben voor de Nijmeegse inwoners goed inzichtelijk gemaakt wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Met het doel dat onze inwoners erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen hebben wij inkomsten voor ons lokale beleid gegenereerd. We hebben dat op een zorgvuldige manier gedaan, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons belastingbeleid. We menen onze rol, in het kader van goed bestuur, als solide, betrouwbare en transparante overheid te hebben waargemaakt.

Ook in 2018 hebben we gewaakt over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht.
Met inachtneming van enkele noodzakelijke uitzonderingen, hebben we het gemeentelijke beleid en de besluitvorming van ons bestuur steeds openbaar gehouden. We hebben ernaar gestreefd de Nijmeegse inwoners tijdig, helder en begrijpelijk te informeren en te betrekken, zodat de inwoners invloed op eigen leefomgeving konden hebben.
Via het gemeentelijke onderzoeksprogramma hebben we gezorgd voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over de stad en effecten van ons beleid.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 85
Gerealiseerd € 86
Afwijking € -2
ga terug