Stadsrekening 2018

Veiligheid

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De zorg van de overheid voor de veiligheid van de burger is verankerd in de kernwaarden van de rechtsstaat. Geen vrijheid, geen gelijkwaardigheid, geen solidariteit zonder een veilige publieke ruimte. Er bestaat overigens geen eenduidig causaal verband tussen het handelen van de overheid en de veiligheid thuis of op straat.

De zorg voor lokale veiligheid rust op drie pijlers. De eerste: een actieve burger die verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving. De tweede: een lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt. De derde: informatie- en netwerksturing om preventief en effectief optreden mogelijk te maken.

De Veiliger Wijkteams, ingericht voor de vroegsignalering en preventie van problemen op straat-, buurt- en wijkniveau, hebben in dat kader nadrukkelijk tot doel om de burger steviger te betrekken bij zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving. Regie nemen, kaders stellen partijen bij elkaar brengen doen we inmiddels op veel manieren. In de Veiliger Wijkteams richten we ons voor wat betreft de gebiedsgebonden veiligheidszorg samen met politie, gemeentelijk toezicht en andere relevante partners op gezamenlijk prioriteiten. In het Veiligheidshuis brengen we partners uit de zorg- en strafrechtketen samen voor een persoongerichte aanpak. Op het vlak van fysieke veiligheid zorgen we samen met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst voor een risicogeoriënteerde benadering. Nauw daarop aansluitend zijn onze activiteiten in de derde pijler. Niet alleen nemen we een trekkersrol in de doorontwikkeling van netwerken als de Veiliger Wijkteams, het Veiligheidshuis, maar ook in de samenwerking bij de aanpak van ondermijningscriminaliteit; we verzorgen tevens de  informatiesturing (Intelligence) die nodig is om deze netwerken effectief in te zetten bij veiligheidsvraagstukken in onze stad.

Verder leveren we vanuit het programma Veiligheid een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en aan veilige evenementen en horeca. Daarnaast liggen er fundamentele taken bij de bestrijding van rampen en crises, bij de brandweerzorg en ten aanzien van de handhaving van de openbare orde.

Het belangrijkste maatschappelijke effect dat we hiermee willen bereiken: een stad waarin burgers zich in hun woon- en werkomgeving en op straat veilig voelen. De kern van een succesvol beleid hiervoor ligt in de samenwerking die we met de maatschappelijke partners organiseren. Vanuit het programma Veiligheid stimuleren we daarom de multidisciplinaire samenwerking op de terreinen sociale en fysieke veiligheid in Nijmegen, met de gemeente als regisseur van die samenwerking.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 17
Gerealiseerd € 17
Afwijking € 0
ga terug