Stadsrekening 2018

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1 mln                V = Voordeel / N = Nadeel

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

Bestuur en Middelen

62,3

-470,7

-408,4

 V

66,9

-470,4

-403,5

 V

68,4

-479,2

-410,8

 V

1,5

-8,8

-7,3

 V

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

26,1

-2,4

23,7

 N

25,0

-1,2

23,8

 N

25,0

-1,3

23,7

 N

0,1

-0,2

-0,1

 V

Dienstverlening & burgerzaken

5,9

-4,0

1,9

 N

6,2

-4,1

2,1

 N

6,2

-4,0

2,2

 N

-0,1

0,1

0,0

-

Duurzaamheid

11,0

-2,1

8,9

 N

10,7

-2,1

8,6

 N

10,7

-2,4

8,3

 N

0,0

-0,3

-0,3

 V

Economie en Werk

45,3

-2,4

42,9

 N

45,7

-2,4

43,3

 N

46,5

-3,3

43,2

 N

0,9

-0,8

0,1

 N

Grondbeleid

118,7

-114,9

3,8

 N

111,1

-114,9

-3,8

 V

64,6

-68,5

-3,9

 V

-46,4

46,3

-0,1

 V

Inkomen & Armoedebestrijding

144,0

-106,9

37,1

 N

143,9

-104,3

39,6

 N

143,1

-101,9

41,2

 N

-0,8

2,3

1,5

 N

Mobiliteit

17,2

-17,9

-0,7

 V

20,3

-20,4

-0,1

 V

18,2

-19,2

-1,0

 V

-2,1

1,1

-1,0

 V

Onderwijs

33,6

-7,3

26,3

 N

32,5

-7,4

25,1

 N

32,3

-7,5

24,8

 N

-0,2

-0,1

-0,3

 V

Openbare ruimte

61,0

-26,8

34,2

 N

62,1

-27,1

35,0

 N

64,9

-32,1

32,8

 N

2,8

-5,1

-2,3

 V

Sport en Accommodaties

42,6

-17,9

24,7

 N

42,6

-22,5

20,1

 N

42,4

-23,0

19,4

 N

-0,3

-0,6

-0,9

 V

Stedelijke ontwikkeling

6,3

-5,9

0,4

 N

7,5

-5,4

2,1

 N

7,9

-5,1

2,8

 N

0,4

0,3

0,7

 N

Veiligheid

16,0

-0,2

15,8

 N

16,5

-0,4

16,1

 N

16,7

-0,5

16,2

 N

0,1

-0,1

0,0

-

Wijkontwikkeling

3,4

0,0

3,4

 N

3,4

0,0

3,4

 N

3,5

-0,2

3,3

 N

0,2

-0,2

0,0

-

Wonen

1,4

-0,2

1,2

 N

1,6

-0,3

1,3

 N

1,6

-0,3

1,3

 N

0,0

0,1

0,1

 N

Zorg en Welzijn

187,5

-6,0

181,5

 N

200,8

-10,9

189,9

 N

198,7

-12,2

186,5

 N

-2,1

-1,3

-3,4

 V

Saldo van lasten en baten

782,1

-785,6

-3,5

 V

796,7

-793,8

2,9

 N

750,8

-760,9

-10,1

 V

-45,9

32,9

-13,0

 V

Saldo van reserves

Bestuur en Middelen

15,2

-1,4

13,8

 N

18,1

-5,9

12,2

 N

18,1

-6,5

11,6

 N

0,0

-0,6

-0,6

 V

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0

0,0

0,0

-

Duurzaamheid

0,0

-0,2

-0,2

 V

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0

0,0

-

0

0,0

0,0

-

Economie en Werk

0,0

-3,4

-3,4

 V

0,0

-3,8

-3,8

 V

0,0

-3,8

-3,8

 V

0

0

0

-

Grondbeleid

1,4

-1,2

0,2

 N

10,6

-3,6

7,0

 N

10,6

-3,6

7,0

 N

0,0

0,0

0,0

-

Inkomen & Armoedebestrijding

0,1

-1,8

-1,7

 V

0,1

-2,5

-2,4

 V

0,1

-2,5

-2,4

 V

0

0

0

-

Mobiliteit

0,6

-0,9

-0,3

 V

0,6

-1,1

-0,5

 V

0,6

-0,7

-0,1

 V

0

0,3

0,3

 N

Onderwijs

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-0,3

-0,3

 V

0,0

-0,2

-0,2

 V

0

0,0

0,0

-

Openbare ruimte

0,0

0,0

0,0

-

1,4

0,0

1,4

 N

3,6

0,1

3,7

 N

2,2

0,1

2,3

 N

Sport en Accommodaties

4,5

-4,3

0,2

 N

4,5

-4,6

-0,1

 V

4,5

-4,1

0,4

 N

0,0

0,5

0,5

 N

Wonen

0,0

-0,6

-0,6

 V

0,0

-0,6

-0,6

 V

0,0

-0,5

-0,5

 V

0

0,0

0,0

-

Zorg en Welzijn

0,0

-4,4

-4,4

 V

1,7

-6,2

-4,5

 V

3,1

-7,6

-4,5

 V

1,4

-1,4

0,0

-

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

21,9

-18,4

3,5

 N

37,0

-28,6

8,4

 N

40,6

-29,6

11,0

 N

3,6

-1,0

2,6

 N

Totaal

804,0

-804,0

0,0

-

833,7

-822,4

11,3

 N

791,4

-790,5

0,9

 N

-42,3

31,9

-10,4

 V

ga terug