Stadsrekening 2018

Financieel beeld

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Het resultaat van de rekening bestaat uit het saldo van alle  lasten en baten en vervolgens worden de mutaties uit de reserve waarover reeds besloten is,  in mindering gebracht.
Het saldo van lasten en baten laat een voordelig saldo zien van € 10,1 miljoen.
Op dit saldo worden de stortingen in en de onttrekkingen uit de reserves gemuteerd:

  • Jaarlijks worden de resultaten van de grondexploitaties volgens het VGP in de saldireserve gestort voor 2018 is de omvang van deze storting € 8,2 miljoen.
  • Daarnaast storten we een structurele voeding (o.m. bespaarde rente) ten laste van het resultaat in de saldireserve ( € 7,9 miljoen)
  • Er vinden gedurende het jaar diverse stortingen in en onttrekkingen aan reserves plaats,

waardoor per saldo een bedrag van € 11,0 miljoen gestort wordt in de diverse reserves.
Na deze verrekeningen resteert een rekeningresultaat van nadelig € 0,9 miljoen.

Rekeningresultaat 2018

bedragen x € 1 miljoen

werkelijke last

750,8

werkelijke baten

760,9

saldo van lasten -/- baten

10,1

V

mutaties in reserves, per saldo een storting in de reserve (a)

11,0

S

resultaat na reservemutaties

0,9

N

Voorstel bestemming resultaat

nadelig saldo: onttrekken aan de saldireserve (b)

0,9

O

toevoegen aan de reserve Wmo beschermd wonen

3,7

S

toevoegen aan Reserve Decembercirculaire

4,7

S

te onttrekken uit de saldireserve (c)

8,4

O

O = onttrekking / S = storting
V = voordeel / N = nadeel

a. mutaties in de reserves
In de begroting zijn stortingen en onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves en de saldireserve opgenomen. Deze mutaties zijn overeenkomstig in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast zijn er enkele reserves, waarbij de definitieve reservemutatie pas na afloop van het jaar bepaald kan worden, maar wel geheel volgens de intentie van de reserve is. Hierbij wordt de reserve onderhoud accommodaties als voorbeeld genoemd. Ook deze mutaties zijn hierin opgenomen.
Zoals hierboven uiteengezet is de stortingen in verband met verwerking van het VGP een van de grootste mutaties. Het VGP is door uw Raad vastgesteld op 27 februari 2019. In het VGP zijn de planexploitaties doorgerekend naar situatie 31 december 2018.  Het voordeel in het VGP bedraagt per saldo € 8,2 miljoen en dit is dan ook gestort in de saldireserve.

b. Het nadelig rekeningsaldo te onttrekken aan de saldireserve.

c. De toevoeging aan de reserve WMO beschermd wonen en de Reserve Decembercirculaire ten laste van de saldireserve
Binnen zorg en Welzijn bestaat de reserve beschermd wonen en vrouwenopvang. Deze reserve wordt beschouwd als een "regionale" reserve. Het rijk heeft middelen ter beschikking gesteld aan Nijmegen als centrumgemeente en via deze reserve worden de middelen beschikbaar gehouden voor de uitvoering van deze taken. In 2018 kent dit taakveld een voordeel van € 3,7 miljoen en voorgesteld wordt deze middelen aan de reserve toe te voegen.

Daarnaast hebben we via de decembercirculaire, waarvan de Raad via raadsbrief d.d. 29 januari 2019 op de hoogte is gebracht, middelen ontvangen voor beleid 2019 (o.a. Aardgasvrije wijken, Transformatiefonds sociaal domein jeugd, Baankansen) met een omvang van € 4,7 miljoen. In de raadsbrief is een nadere uitsplitsing van het bedrag opgenomen.
Aangezien deze middelen hiervoor beschikbaar moeten blijven, wordt voorgesteld hiervoor een reserve in te stellen.

ga terug