Stadsrekening 2018

Financieel beeld

Vermogen & risico's

Vermogen & risico's

De toekomst gaat gepaard met onzekerheden. Daarom brengen we risico’s op financiële tegenvallers in beeld. Als een risico zich voordoet moet de saldireserve de gevolgen opvangen als onze algemene buffer. Wanneer er meer zekerheid bestaat over het optreden van een gebeurtenis moet er boekhoudkundig een voorziening worden gevormd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de voorzieningen die we treffen voor verwachte verliezen in de grondexploitaties, zoals de Waalsprong. Treffen we een voorziening dan daalt de saldireserve, maar vervalt ook het bijbehorende risico. Daarmee zijn voorzieningen en risico’s communicerende vaten, met als verschil dat voorzieningen financieel zijn vertaald in onze boekhouding.

Grondexploitatierisico's

Bij grondexploitaties lopen we als gemeente forse risico's. Daarom worden de risico's ook regelmatig tegen het licht gehouden. Onderstaand wordt aangegeven welke risico's in de Stadsrekening 2017, de Stadsbegroting 2019 en deze Stadsrekening worden onderkend. Hieruit blijkt de dynamiek bij grondexploitaties. Wanneer een risico waarheid lijkt te worden, dan moeten we een verliesvoorziening vormen. De voorzieningen (hard) en de saldireserve voor risico's (zachter) vormen samen de buffer om verliezen op grondexploitaties op te vangen.  

Grondexploitaties
(bedragen x € 1 miljoen)

Stadsrekening 2017 (juni 2018)

Stadsbegroting 2019 (nov ’18)

Stadsrekening 2018

Verliesvoorzieningen

60,4

nb

52,5

Risico’s (niet in de tijd uitgezet)

66,8

64,3

47,4

Saldireserve (na rek. resultaat)

70,5

69,4

72,1

De voorzieningen zijn afgenomen door een verbetering van vooral de planexploitatie Waalsprong.
De risico's voor planexploitaties laten een dalende lijn zien. Het risico Waalsprong is afgenomen vooral vanwege het afronden van meerdere tenders en het uitwerken van verschillende deelplannen.
Tegenover deze afnames staat een nog steeds stijgende lijn van de saldireserve.

Programmarisico's

De programmarisico's zijn ten opzichte van de stadsbegroting 2019-2022 nagenoeg gelijk gebleven (van € 7,8 miljoen naar €7,7 miljoen).

Buffer voor risico’s

De saldireserve is onze buffer voor alle risico’s. Als we de ontwikkeling van de saldireserve in de tijd afzetten tegen de risico's blijkt dat de saldireserve ruim voldoende is om de risico's op te vangen én ruimte biedt voor onverwachte gebeurtenissen.

Kengetallen

Vanuit de voorgeschreven kengetallen concluderen wij dat de begroting financieel op orde is. De samenstelling van het weerstandsvermogen beoordelen we als solide. Onze grondpositie is wel hoog te noemen en daardoor ook onze schuldpositie.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing.

ga terug