Stadsrekening 2018

Financieel beeld

Van begroting naar rekening

Van begroting naar rekening

Verloop begroting primitief naar gewijzigde begroting
In november 2017 hebben we een sluitende begroting afgegeven voor 2018. Hierin was de septembercirculaire  gemeentefonds 2017 nog niet opgenomen. In deze septembercirculaire  was een positief effect van € 0,6 miljoen opgenomen, gevolgd door de maartcirculaire 2018  waarin een positief effect zat van € 1,9 miljoen. Hierover is de Raad via een brief geïnformeerd. Dit effect is verwerkt in de zomernota 2018.
De zomernota bracht tegenover dit positieve effect een aantal nadelen. Genoemd worden de financiële uitdagingen in het sociaal domein.  Voor Zorg en Welzijn is hiervoor een budget van ruim € 4 miljoen opgenomen en voor BUIG van € 2 miljoen. Alle voor- en nadelen bij elkaar zorgde ervoor dat de zomernota sloot met een nadeel van € 3,3 miljoen.

Vervolgens hebben de gemeentefondscirculaires  effect gehad op dit beeld..  Via afzonderlijke brieven is de Raad hierover geïnformeerd. De effecten van per saldo € 3,8 miljoen nadelig zijn in de nota Slotwijziging 2018 verwerkt. Tezamen met diverse meldingen in de nota Slotwijziging is de begroting 2018 naar beneden bijgesteld tot een tekort van € 11,3 miljoen.

Decembercirculaire Gemeentefonds na de nota Slotwijziging
De stadsrekening laat een vergelijking zien tussen de dynamische begroting ( € 11,3 miljoen nadeel) en de realisatie (€ 0,9 miljoen nadeel). Na 31 december wordt de begroting niet meer gewijzigd. Zoals in onderstaand verloop wel duidelijk is geworden, hebben de circulaires gemeentefonds een grote impact op ons begrotingsbeeld. Om die reden wordt hier aangegeven wat het effect is van de decembercirculaire 2018. Deze circulaire kan  niet meer in de begroting 2018 verwerkt worden, maar wordt  wel in de realisatie 2018 verwerkt. Na alle nadelige effecten in de loop van het jaar, laat de decembercirculaire een voordeel zien van € 7,8 miljoen. Hierover is uw raad geïnformeerd in een raadsbrief van 29 januari 2019.

VGP
Eind 2018 is wederom de Voortgangsrapportage Grote Projecten opgesteld. Hierin wordt een doorkijk gegeven van de ontwikkelingen binnen grondexploitaties. Volgens afspraak gaan de effecten van het VGP rechtstreeks naar de saldireserve en hebben geen invloed op het saldo van de begroting. Maar wel op de hoogte van de saldireserve.
In februari 2019 is het VGP in de Raad vastgesteld. Het financiële effect van de doorrekening planexploitaties is € 8,2 miljoen positief, welke aan de saldireserve is toegevoegd.

bedragen * € 1.000

2018

Stadsbegroting 2018-2021

0

Septembercirculaire 2017 gemeentefonds, effect 2018

614

V

Maartcirculaire 2018 gemeentefonds (raadsbrief d.d. 22 maart 2018)

1.900

V

Zomernota: Treasury-resultaat van

1.068

V

Zomernota: meldingen met structurele effecten bij ongewijzigd beleid

9.421

N

Zomernota: meldingen met een incidenteel karakter

2.395

V

Zomernota: Grenscorrecties

150

N

Zomernota: Vrijval stelpost WWB

250

V

Financieel beeld bij vaststellen Zomernota

3.344

N

Meicirculaire gemeentefonds 2018, effect 2018 (raadsbrief d.d. 3 juli 2018)

900

V

Septembercirculaire 2018, effect 2018 (raadsbrief d.d. 9 oktober 2018)

4.660

N

Nota Slotwijziging : uitvoeringsbudget

1.314

N

Nota Slotwijziging : niet realiseerbare bezuinigingstaakstellingen

1.260

N

Nota Slotwijziging: huisvesting gemeentelijke organisatie

529

N

Nota Slotwijziging: kosten maatschappelijk vastgoed

1.300

N

Nota Slotwijziging: bruto opbrengst verkopen maatschappelijk vastgoed

3.148

V

Nota Slotwijziging: leges vergunningverlening bouwen

700

N

Nota Slotwijziging: onderhanden werk ODRN

563

N

Nota Slotwijziging: diversen

1.416

N

Effecten in nota slotwijzigingen

7.694

N

Raadsvoorstel aanpassen budgetten programma duurzaamheid

300

N

Financieel beeld na verwerking Nota Slotwijzigingen

11.338

N

ga terug