Stadsrekening 2018

Financieel beeld

Resultaat

Resultaat

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2018
na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Saldo van lasten en baten

Bestuur en Middelen

-391,4

-399,3

7,9

 V

Zorg en Welzijn

185,4

182,0

3,4

 V

Inkomen & Armoedebestrijding

37,3

38,8

1,5

 N

Stedelijke ontwikkeling

2,1

2,8

0,7

 N

Mobiliteit

-0,5

-1,2

0,7

 V

Overige programma's

178,4

177,8

0,6

 V

Totaal programma's

11,3N

0,9N

10,4

V

Totaalbeeld
In de stadsrekening geven wij inzicht in de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze gemeente. Voor de kosten en opbrengsten die samenhangen met onze ruimtelijke ontwikkelplannen (o.a. Waalsprong en Waalfront) hebben we afgesproken dat de winsten en verliezen volgens  het VGP rechtstreeks naar de saldireserve gaan. Jaarlijks wordt  vooruitlopend op de stadsrekening een voortgangsrapportage grote projecten (VGP) opgesteld en door de Raad vastgesteld.  Net zoals voorgaand jaar hebben we een positief resultaat uit de planexploitaties aan de saldireserve toegevoegd. Dit positieve resultaat met een omvang van € 8,2 zien we terug in het eindsaldo van de saldireserve en niet in bovenstaande opstelling.
Bij de Nota slotwijziging gingen we uit van een tekort van € 11,3 miljoen in de stadsrekening is dit nadeel teruggelopen naar € 0,9 miljoen. In bovenstaande opstelling wordt weergegeven in welke programma’s de verschillen zich met name voordoen. Onderstaand wordt per programma de afwijkingen nader toegelicht.

Per programma
Het programma Bestuur en Middelen laat ten opzichte van de Nota slotwijzigingen een voordeel zien van € 7,9 miljoen. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door extra middelen vanuit de Decembercirculaire van het gemeentefonds. De raad is hierover via raadsbrief d.d. 21-01-2019 geïnformeerd.
Van deze extra middelen bestaat  € 1,2 miljoen uit een voordelige bijstelling van de aantallen/uitkeringsfactoren en niet-geclaimde DU-uitkeringen voor zowel dit jaar als voorgaande jaren.  Daarnaast ontvingen wij € 1,9 miljoen aan gemeentefonds uitkering vanuit de zogenaamde stroppenpot en    € 4,5 miljoen aan middelen voor in 2019 uit te voeren beleid (aardgasvrije wijken, baankansen en sociaal domein jeugd).
Deze extra middelen zijn eind 2018 ontvangen en hebben daarom nog niet tot besteding kunnen leiden. Voorgesteld wordt  om deze middelen door middel van toevoegen aan de bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor 2019.

Het programma Zorg en Welzijn meldt ten opzichte van de Nota slotwijzigingen een voordeel van € 3,4 miljoen.  Bij de Nota slotwijzigingen werd een bandbreedte aangegeven voor het verwachte resultaat 2018 van € 0,6 en € 2,9 miljoen voordeel. Het werkelijk voordeel is dus iets groter maar is redelijk goed voorspeld ten tijde van de Nota slotwijziging.
Een deel van dit voordeel is mede ontstaan door € 5 miljoen aan middelen uit de reserves in te zetten voor het programma op grond van het interventieplan fase 2. Het nu ontstane voordeel is een mix van voor- en nadelen.  De klassieke WMO-taken laten een voordeel zien van € 3 miljoen, de decentralisatie taken jeugdzorg en WMO (ambulante begeleiding) daarentegen laten een nadeel zien van € 4,3 miljoen. De WMO taak beschermd wonen en vrouwenopvang laat een voordeel zien van € 3,7 miljoen. Van dit laatste voordeel wordt voorgesteld om de middelen toe te voegen aan de reserve WMO beschermd wonen en vrouwenopvang. Deze reserve is bedoeld om de middelen die Nijmegen ontvangt als centrumgemeente te behouden voor de doelgroep. Bovendien wordt verwacht dat er komende jaren forse risico’s op dit gebied worden gelopen in verband met de herijking.
Tot slot is er een voordeel op de overige beleidsvelden binnen het programma Zorg en Welzijn.

Het programma Inkomen en armoedebestrijding laat per saldo een nadeel zien van € 1,5 miljoen.
Armoedebestrijding laat een voordeel zien van € 0,3 miljoen omdat de uitgaven voor de Meedoenregeling lager zijn uitgevallen. In de nota Slot wijziging is hier al melding van gedaan.
Op Inkomen zien we een voordeel op de BUIG (€ 0,9 miljoen). De opbrengst voor de aangevraagde vangnetregeling 2018 geeft een voordeel van € 3,4 miljoen , maar daarentegen zijn de werkelijke debiteurenopbrengsten € 2,5 miljoen lager dan was geraamd.
Verder is een nadeel op de BBZ opgetreden van € 0,4 miljoen gemeld door een lagere rijksbijdrage.
In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de oninbaarheid van de bijstandsvorderingen. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2018 hebben we op de uitkomsten van dit onderzoek geanticipeerd. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel is de voorziening van oninbaarheid bijstandsdebiteuren opgehoogd van 46% naar 54%. Deze ophoging leidt tot een eenmalig nadelig resultaat van circa  € 2,5 miljoen.
Het jaar 2019 willen wij gebruiken om het nalevings- en handhavingsbeleid en ons incassobeleid te evalueren en indien nodig te herijken. Evaluatie en eventuele herijking van het handhaving- en incassobeleid is een opdracht die niet in enkele maanden gereed zal zijn.

Het programma Stedelijke ontwikkeling laat ten opzichte van de Nota slotwijzigingen een nadeel zien van € 0,7 miljoen. Dit nadeel wordt veroorzaakt door tegenvallende legesinkomsten van € 0,3 miljoen, waarvoor bij de Nota slotwijzigingen een winstwaarschuwing is afgegeven.
Het restantnadeel van € 0,4 miljoen wordt veroorzaakt door hogere uitgaven aan de behandeling van vergunningen, advisering en voor toezicht op bouwactiviteiten. Door het aantrekken van de economie en de bouwactiviteiten was er in 2018 meer werkaanbod.

Bij het programma Mobiliteit doet zich een voordeel voor van € 0,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere parkeerinkomsten (o.a. bezoekersvergunningen) € 0,5 miljoen.
De renovatie van de Waalbrug is uitgesteld en hierdoor zijn de lasten voor 2018 lager uitgevallen.

ga terug