Stadsrekening 2018

Balans

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen

overlopende passiva

31-12-2018

31-12-2017

voorschotbedragen overheidslichamen ( OMBD )

2.526

2.993

verplichtingen inzake ondernemersfonds

356

358

nog te betalen zorgkosten

5.865

12.358

nog te betalen bedragen

20.218

6.014

nog te betalen rente onderhandse leningen

6.310

7.390

vooruit ontvangen bedragen

1.065

9.732

Totaal

36.340

38.845

OMBD’s

naam gelden van derden

boekwaarde 31-12-2017

toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2018

O005 Onderwijs en minderheden

-46

107

61

O006 Volwasseneneducatie v/h  Participatiebudget (Educatie, inburgering en re-integratie)

39

9

48

O023 EFRO en ESF

24

24

0

O047 Francia media

16

16

0

O065 Projecten Openbaar Vervoer

-375

399

24

O077 project deelname CLINSH

100

64

36

O078 regioarcheologie

20

20

O082 begeleiding ex-gedetineerden

-5

16

11

O086 instandhouding monumenten Nijmegen

107

18

89

O087 ESF VSO PRO

437

1.309

648

1.098

O090 Economische innovatie agenda

-14

134

120

O092 uitstapprogramma prostituees

11

11

0

O094 investeringsregeling binnenstad 2016-2018

19

19

0

O095 Groene Hub 3.0 investeringsagenda

602

207

395

O096 rijkssubsidie parken

96

33

129

O097 bevordering werkgelegenheid laaggeschoolden

218

132

86

O098 transformatieaanpak binnenstad

205

114

91

O100 Slimme mobiliteit

0

84

84

O102 Samenovereenkomst gemeenschap leefbaarheid

0

24

24

O104 Nijmegen aardgasvrij

0

63

63

O105 Uitstapprogramma prostituees

0

35

35

O106 Legacy Sons

0

23

23

O107 Brim subsidie

0

89

89

O005/O065/O075/O088/O089/O090/O091*

 1.539

Eindtotaal

2.993

2.325

1.253

2.526

Onderwijs en minderheden
De middelen hebben betrekking op de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden. Loopt nog door in 2019.  

Volwasseneneducatie van het Participatiebudget
Het participatiebudget betrof één budget waarbij de rijksmiddelen voor re‐integratie, educatie en inburgering worden ontvangen. Vanaf 2015 worden de middelen voor re-integratie echter als één uitkering via het gemeentefonds ontvangen en als opdrachtbedrag naar de MGR Rijk van Nijmegen/Werkbedrijf overgemaakt. Alleen het vanuit het ministerie van OCW voor volwassen-educatie geoormerkte budget loopt nog via deze OMBD.

Projecten Openbaar Vervoer

Er worden doorlopend projecten uitgevoerd ter verbetering van het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren zijn in de Waalsprong verschillende nieuwe busbanen voor hoogwaardig openbaar vervoer aangelegd. In de hele stad is de toegankelijkheid van bushaltes verbeterd . Er zijn projecten uitgevoerd ter verbetering van de bereikbaarheid van NS-stations. Jaarlijks worden ook in overleg  met de busmaatschappijen  diverse kleinere verbetering ten behoeve van het openbaar vervoer gerealiseerd. Deze projecten worden grotendeels gefinancierd door de (vm) Stadsregio/Prov. Gelderland. De subsidies worden achteraf uitbetaald na vaststelling van de subsidiedeclaratie.

Project deelname CLINSH

Terugdringen van lokale luchtvervuiling door schepen. Nijmegen is gevraagd projectpartner te worden binnen het Europese project CLINSH (Clean INland SHipping). Het project loopt tot 2020.

Regioarcheologie
Project met betrekking tot het adviseren van gemeenten op het gebied van de archeologie; het initiëren voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak; het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek; inbedding archeologie in ro-beleid; advisering beheer en behoud archeologische monumenten.

Begeleiding ex-gedetineerden
De subsidieverlening is gebaseerd op artikel 34 van de Wet Justitiesubsidies. Doelstelling van de subsidie is om trajecten op het terrein van wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren. De beschikking heeft betrekking op 2018.

Instandhouding monumenten Nijmegen
Voor het verlenen van subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor de instandhouding van deze monumenten op basis van de gemeentelijke subsidieregeling, heeft de gemeente Nijmegen een bijdrage van de provincie ontvangen. Deze subsidieregeling loopt voor het jaar 2018.

Economische innovatie agenda

De financiële afwikkeling van het project “Topsectoren en Innovatie Nijmegen” heeft plaatsgevonden.
Voor de uitvoering van het project “Versterken Economische kracht Health & High Tech” zijn er voorschotten ontvangen. Doel van dit project is het versterken van de economische kracht van de clusters Health & High Tech, omdat zij de motor vormen van de economie van Nijmegen en de regio. Door te investeren in deze sectoren wordt gericht op duurzame groei en behoud van werkgelegenheid ten dienste van de inwoners, kennisinstellingen en bedrijven. Dit gebeurt door uitvoering te geven aan een integrale meerjarige en dynamische clusterversnellingsaanpak.

Investeringsregeling binnenstad 2016-2018
Met dit project wordt het vestigings- en verblijfsklimaat van de aandachtsstraten verbeterd, waarbij ondernemers en eigenaren worden gestimuleerd te investeren in zowel de binnenkant, als de gevel van hun bedrijfspanden. Dit project is afgesloten.

Investeringsagenda Arnhem Nijmegen
Het betreft verschillende duurzame subsidie projecten. De eerste is ‘’Groene Hub 3.0’’ met als doel versnelling te geven aan de circulaire economie en het opwekken van duurzame energie op vijf regionale hubs. Het project ‘’European Green Capital 2018’’ heeft als doel Nijmegen neer te zetten als European Green Capital 2018. Het project ‘’Routekaart Groene Kracht’’ heeft als doel om deze routekaart te actualiseren. Als laatste het project ‘’De Groene Delta’’  met als doel de transitie van het ENGIE-terrein tot een duurzame campus.

Rijkssubsidie parken
Betreft rijksmiddelen voor de parken Brakkenstein, Kronenburgerpark en Het Valkhof. Het geld wordt gebruikt voor beheer en onderhoud maar ook om de cultuurhistorische elementen in de parken te herstellen en om te onderzoeken hoe we de groene Rijksmonumenten evenementbestendiger kunnen maken.

Bevordering werkgelegenheid laaggeschoolden

OMBD heeft betrekking op de Provinciale subsidie die als doelstelling heeft om een impuls te geven aan de werkgelegenheid voor laaggeschoolden in het Rijk van Nijmegen.

Transformatie binnenstad
Het doel van dit project is Nijmegen en Arnhem bruisende binnensteden aan de rivier te maken en de Uitvoeringsovereenkomst project "Bloemerstraat en Hertogstraat" te Nijmegen uit te voeren. Het project liep tot en met 31 december 2018.

Slimme mobiliteit
Het programma “Slimme Mobiliteit” is een vervolg op het programma “Beter Benutten Vervolg”. Rijk en  Provincie stellen middelen beschikbaar voor gedragsmaatregelen ter verbetering van de verkeerscirculatie. Deze subsidie loopt door in 2019.

Samenovereenkomst gemeenschap leefbaarheid
De provincie, acht Gelderse steden (G8) en Culemborg, met een stedelijke leefbaarheidsproblematiek, hebben met elkaar afgesproken om met en van elkaar te leren op een aantal specifieke thema's gerelateerd aan stedelijke problematiek. De betrokken steden hebben gemeenschappelijke leefbaarheidsopgaven waarbij geconstateerd is dat het wenselijk is om methodieken en methodisch procesrepertoire verder te ontwikkelen en met elkaar uit te wisselen. Het gaat hierbij om de volgende thema's: verduurzaming van bewonersinitiatieven, veranderende verhoudingen overheid-bewoners/wijkdemocratie, sociale wijkondernemingen/wijkeconomie en activering en ondersteuning van bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.


Nijmegen aardgasvrij

In  Nijmegen start jaarlijks een proces om twee wijken aardgasvrij te maken. Daarvoor wordt per wijk een warmteplan opgesteld. Een projectorganisatie regisseert de transitie naar aardgasvrije wijken en de Provincie Gelderland subsidieert deze transities. De projecten zijn Duurzaam Hengstdal en Warmtetransitieplan Bottendaal.

Uitstapprogramma prostituees
Door middel van Regeling uitstapprogramma’s prostituees II (Rups II) worden er uitstapprogramma’s voor prostituees ontwikkeld en uitgevoerd. Deze uitstapprogramma’s helpen mensen die er voor kiezen om de prostitutie te verlaten. Uitstapprogramma’s begeleiden prostituees naar werk of dagbesteding buiten de prostitutie. De subsidie is verkregen voor preventie en casemanagement.

Legacy Sons
Legacy Sons betreft een Project Uniek Sporten, een erfenis van de SONS 2016. Het doel voor 2018-2019 is meer mensen met een beperking stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Het jaarlijkse hoogtepunt is de deelname aan de speciale Vierdaagse, welke speciaal voor deze doelgroep wordt georganiseerd. Er wordt gericht op het starten van ten minste acht nieuwe sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking en het toegankelijk maken van ten minste vier bestaande sportevenementen in Nijmegen. Het project loopt door in 2019.