Stadsrekening 2018

Balans

Overlopende activa

Overlopende activa

Nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen

overlopende activa

31-12-2018

31-12-2017

voorschotbedragen overheidslichamen ( OMBD )

829

721

overige posten

13.865

10.189

Totaal

14.694

10.910

OMBD’s

Naam

boekwaarde
31-12-2017

nog te ontvangen

ontvangen

boekwaarde
31-12-2018

O072 VINAC

100

100

O075 Fietsprojecten

-26

347

321

O079 SSV gevelisolatie

-267

306

39

O088 ESF Werk is de uitkomst

-44

46

2

O089 Velocity

180

180

0

O091 Beter benutten vervolg

-522

829

307

O099 Aanlooproute Binnenstad

-240

300

60

O005/O065/O075/O088/O089/O090/O091 *)

1.540

Eindtotaal

721

1.828

180

829

* de boekwaarde per 31 december 2017 wordt hier vermeld om aansluiting te houden met de eindstand van de jaarrekening 2017. Het gaat hier over verschuiving tussen activa en passiva op grond van de stand per 31 december 2018.

VINAC
Er is subsidie toegezegd voor bodemsaneringen en de laatste afrekening moest in 2016 plaatsvinden. In 2017 is nog geen vaststellingsbeschikking ontvangen waardoor begin en eindstand gelijk blijven.
In 2018 heeft de provincie aanvullende eisen aan de eindafrekening gesteld en gemeld dat er een inhoudelijk verslag en een accountantsverklaring bij het project moet komen alvorens tot definitieve vaststelling over te gaan. Opleverdatum is uiterlijk april 2019. De eindafrekening wordt dan ook in 2019 verwacht.

Fietsprojecten
De voor diverse fietsprojecten toegekende  subsidies verantwoorden we op deze OMBD. Het gaat om 10 projecten, waarvan er 6 definitief zijn afgewikkeld en verrekend. Er zijn dus nog 4 doorlopende projecten, te weten de fietsroutes renovatie Waalbrug, Campus fase 2, St Annastraat en Schependomlaan-Korte Bredestraat.

SSV gevelisolatie
Aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan particuliere woningen. De bij de start ontvangen subsidiemiddelen zijn voor apparaatskosten t.b.v. voorbereiding en begeleiding van de latere uitvoering door een aannemer. Deze subsidie is toegekend op grond van de SSV-regeling. Voor de uitvoeringsfase door de aannemer worden aanvullende subsidiemiddelen door het ministerie verstrekt. De sanering van woningen loopt tot 2021. De nog te ontvangen subsidies zijn  op deze post opgenomen. De maatregelen subsidieproject voor gevelisolatie op grond van de ISVG regeling  zijn afgerond en via de SISA 2017 verantwoord, alleen nog niet definitief beschikt. Om die reden is het terug te betalen bedrag nog onder deze post verantwoord.

ESF werk is de uitkomst
Dit betreft een subsidie voor het project “werk is de uitkomst”. Dit is een project waarvoor de einddatum telkens opgeschoven wordt teneinde de laatste posten nog te kunnen verrekenen.

Velocity
Nijmegen en Arnhem  hebben gezamenlijk het internationale  fietscongres Velo-city 2017 (13 t/m 16 juni) georganiseerd. Het hoofddoel van ons velo-city congres was kennis overdragen vanuit onze positie als nummer 1 fietsland. De provincie heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld. Laatste verrekening heeft in 2018 plaatsgevonden.

Beter benutten vervolg
Voor de uitvoering het programma Beter Benutten zijn door de  Provincie middelen beschikbaar gesteld voor infrastructurele- en gedragsmaatregelen ter verbetering van de verkeerscirculatie. De subsidie wordt bepaald aan de hand van ingediende bestedingsplannen. Momenteel lopen er 7 projecten. De subsidies worden bevoorschot en per bestedingsplan achteraf na vaststelling uitbetaald.

Aanlooproute binnenstad
Dit betreft provinciale middelen voor de uitvoering van het project Aanlooproutes binnenstad in het kader van het programma Gelderse Gebiedsopgaven - Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen, doel bruisende binnensteden aan de rivier. Project is nagenoeg afgerond en wordt in 2019 afgerekend.

Overige nog te ontvangen bedragen / Vooruitbetaalde kosten

Overige nog te ontvangen bedragen

31-12-2018

Te ontvangen bijdrage ingezameld afval

1.475

vooruitbetaalde bedragen
vooruitbetaalde huren

6.865
726

dividenduitkering

523

toeristenbelasting

637

nog te ontvangen PGB-gelden

415

Vordering Heton ( exploitatie Thermion )

483

Te ontvangen bouwleges

773

Overige posten

1.968

Totaal

13.865

Vergelijkende cijfers 2017 zijn bij deze post niet zinvol, omdat de inhoud van deze post telkenjare anders van samenstelling is. Het totaalbedrag 2017 was € 10,2 miljoen.