Stadsrekening 2018

Balans

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen.
( bedragen in €’s )

%
Deelneming

boekwaarde 31-12-2017

vermeer- deringen

verminde- ringen

boekwaarde
31-12-2018

opbrengst
2018

193.479 aandelen NV bank Nederlandse Gemeenten

0,35%

483.698

483.698

412.002

87.675 aandelen DAR

80%

904.246

904.246

160.165

B.V. Land over de Waal

100%

18.151

18.151

Waalfront BV*

100%

7.368.000

7.368.000

OBW Beheer B.V*

50%

45.000

45.000

Indigo B.V.

5%

300.000

300.000

Leisurelands BV

16,9%

1

1

Subtotaal

9.119.096

9.119.096

572.167

Afwaardering Waalfront BV

7.413.000

7.413.000

Totaal

1.706.096

1.706.096

572.167

DAR
Regiogemeenten zijn naar rato van geleverde omzet eigenaar van de DAR.
Waalfront
De gemeente Nijmegen heeft aflopende leningen in 2017 omgezet in een extra kapitaalstorting en rekening-courant faciliteit. Omdat de gelijknamige grondexploitaties verlieslatend waren, zijn de waardes van de betreffende deelnemingen afgewaardeerd naar ‘0’.

Verstrekte langlopende leningen     

Langlopende leningen

boekwaarde 31-12-2017

verstrekt

afgelost

boekwaarde
 31-12-2018

rente

Leningen aan woningbouwcorporaties

27.376

2.500

24.876

723

Leningen aan deelnemingen

4.545

713

3.832

206

Overige langlopende leningen

35.056

14.201

5.459

43.798

2.509

Overige uitzettingen > 1 jaar (beleggingen)

14.201

-14.201

0

Totaal

81.177

8.672

72.506

3.438

Leningen aan woningbouwcorporaties       24.876
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken we geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het WSW garant staat. Dit zijn langlopende leningen die langzaam aflopen.

Leningen aan deelnemingen         3.832
In het verleden zijn aan twee deelnemingen leningen verstrekt. Het grootste deel is verstrekt aan de DAR (per 31 december 2018 € 3,6 miljoen).

Overige langlopende leningen          43.798
Deze post bestaat met name uit de lening aan de Nuon/Alliander en het Stimuleringfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVN).
De lening aan de Nuon/Alliander komt voort uit de verkoop van aandelen in 1998. Een deel van de koopsom is toen omgezet in een lening.
Via de SVN verstrekken we al jaren startersleningen en sinds 2016 ook duurzaamheidsleningen.

Overige uitzettingen > 1 jaar         0
Vorig jaar was onder deze post het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) opgenomen. Deze is vanaf 2018 opgenomen onder de overige langlopende leningen.