Stadsrekening 2018

Balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Onderstaand zijn de materiële vaste activa(MVA)  toegelicht naar categorie , waarbij de eerste tabel de MVA met economisch nut betreft en de tweede tabel de MVA met maatschappelijk nut. Vanaf 2017 moeten alle investeringen opgenomen worden bij de MVA en afgeschreven naar gebruiksduur. Voorheen mochten de investeringen met maatschappelijk nut in één keer ten laste van de exploitatie komen. Om die reden is in  de tabel ook aangegeven of het investeringen vóór 2017 of vanaf 2017 betreft.

Materiële vaste activa  met ecnomisch nut

Boekwaarde
 31-12-'17

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

bijdragen van derden

Boekwaarde
31-12-'18

Gronden in erfpacht

                            620

                                  -   

                                 60

                               559

Gronden en terreinen

                    29.624

                            329

                                 34

                                  4

                          -   

                       29.916

Overige terreinen en panden

1.226

400

124

1.502

Bedrijfsgebouwen

                 189.061

                     18.454

                              182

                        8.398

                8.692

                    190.242

Woonruimten

                       3.026

                                  -   

                              705

                            181

                          -   

                          2.139

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

                    32.281

                        3.196

                                 30

                        1.624

                          -   

                       33.822

Vervoermiddelen

                            913

                               80

                                    -   

                            344

                          -   

                               648

machines, apparaten, installaties

                       3.896

                            681

                                    -   

                            720

                    136

                          3.722

overige activa

                    14.660

                        1.640

                                    -   

                        2.979

                          -   

                       13.321

activa in ontwikkeling

                       2.477

-694

                          1.783

onderhanden werk via VGP

                            344

                        1.420

                          1.764

Economisch nut met heffing

Riolering

                    36.386

                        6.965

                                    -   

                        7.287

                1.008

                       35.057

Totaal

314.513

32.472

1.136

21.537

9.836

314.476

herrubricering Goffertstadion

-9.700

-200

-9.500

TOTAAL

304.813

32.472

1.136

21.337

9.836

304.976

Materiële vaste activa met maatschappelijk Nut

Boekwaarde
31-12-'17

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

bijdragen van derden

Boekwaarde
31-12-'18

Gronden en terreinen (voor 2017)

6.318

0

0

14

0

6.303

Gronden en terreinen (vanaf 2017)

0

0

0

0

0

0

grond-, weg- en waterbouwkundige werken (voor 2017)

68.413

0

0

4.360

0

64.053

grond-, weg- en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)

10.937

17.255

0

714

4.044

23.434

machines, apparaten, installaties (voor 2017)

-55

0

0

-14

0

-41

machines, apparaten, installaties (vanaf 2017)

0

0

0

0

0

0

overige activa (voor 2017)

14

0

0

7

0

7

overige activa (vanaf 2017)

0

0

0

0

0

0

activa in ontwikkeling

210

-67

143

onderhanden werk via VGP

1.203

-1.182

21

Totaal

87.040

16.006

0

5.081

4.044

93.921

Materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2017

Investeringen

Desinvesteringen

afschrijvingen

bijdragen van derden

Boekwaarde
 31-12-18

In erfpacht uitgegeven gronden

620

60

559

Investeringen economisch nut

277.507*

25.506

1.075

14.250

8.828

278.860

herrubricering goffertstadion

-9.700*

-200

-9.500

Investeringen economisch nut ( met heffing)

                    36.386

                        6.965

                                    -   

                        7.287

                1.008

                       35.057

Investeringen maatschappelijk nut

87.040*

16.006

0

5.081

4.044

93.921

Totaal

391.853

48.478

1.135

26.418

13.880

398.897

*Gebleken is dat in de balans 31-12-2017 een boekwaarde van € 2,6 miljoen gerubriceerd was als investering economisch nut, terwijl dit maatschappelijk moest zijn. In de balans zijn de bedragen vermeld conform vorig jaar ( resp. 270.443 en 84.404) en in dit overzicht zoals het had moeten zijn (resp. 267.807 en 87.040). De overige specificaties gaan eveneens uit van de situatie zoals het had moeten zijn.

In de Materiële vaste Activa was het Goffertstadion opgenomen voor € 9,5 miljoen.Met NEC is overeengekomen dat zij de opstallen mogen kopen voor € 7,6 miljoen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Effectuering van de koop kan tot eind 2019 plaats vinden. Wanneer de verkoop niet door gaat, zorgt de gemeente er voor dat het Goffertstadion beschikbaar blijft voor NEC.
Omdat het de bedoeling is om het Goffertstadion te verkopen, is het stadion opgenomen onder de voorraad handelsgoederen.
Enkele grote investeringen in 2018 zijn oplevering Bastei, renovatie van de Vereeniging en de renovatie Waalbrug, de oplevering van het Talent Centraal en rioolinvesteringen.