Stadsrekening 2018

Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente staat garant voor geldleningen die zijn verstrekt aan o.a. woningcorporaties en schoolbesturen.
Onderstaand het totaal van deze garanties.

gewaarborgde geldleningen
( bedragen x  1.000 )

percentage door de gemeente te waarborgen

boekwaarde
31-12-2018

boekwaarde
31-12-2017

eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk

50%

629.040

615.661

krediethypotheken

100%

975

1.290

hypotheken (woon)verenigingen en particulieren

100%

8.901

11.251

overige zakelijke zekerheidstellingen

100%

547

650

schoolbesturen

100%

37.278

36.270

676.741

665.122

Langlopende huurcontracten
De gemeente huurt de bij elkaar gelegen adressen Arsenaalgas 7, 7a en 8,  Mariënburg 75 en de parkeergarage Mariënburg in één contract van een vastgoedeigenaar. De totale jaarlijkse huurpenningen daarvoor bedragen circa  € 1,4 miljoen.
De looptijd voor  de objecten Arsenaalgas 8 (= kantoor boven de parkeergarage Arsenaalgas 7) en Mariënburg 75 (= Elckerlyc en Stadswinkel) eindigt per 1-1-2033.
De looptijd voor Arsenaalgas 7 en 7a (= parkeergarage en fietsenstalling) eindigt per 1-8-2034.
VSA (Sport en Recreatie) huurt het pand Triavium aan de van Rosenburgweg 2 voor een jaarlijks bedrag van circa  € 1,2 miljoen (inclusief bijdrage onderhoud). Het contract loopt t/m 23 september 2033.

Inkoopcontracten groter dan € 211.000 inkoopwaarde
De gemeente Nijmegen heeft diverse inkoopcontracten afgesloten – dan wel heeft aanbestedingen lopen voor contracten – met een inkoopwaarde voor de jaren 2019 en later van meer dan € 211.000. Belangrijke financiële verplichtingen zijn of worden daarmee aangegaan ten aanzien van de volgende inkoopcategorieën:

 • Maatschappelijk opvang en beschermd wonen
 • Milieudiensten en straatreiniging
 • Maatwerkvoorzieningen algemeen
 • Jeugdzorg
 • Civiele werkzaamheden: onderhoud en herinrichting
 • Inhuur en advies
 • Onderhoud gebouwen
 • Parkeergerelateerde inkoop
 • Schoonmaak (incl. VSA)
 • Leerlingenvervoer
 • Electriciteit, gas, water
 • Groenwerkzaamheden
 • Welzijn
 • Beveiligingsdiensten
 • Kantine- en catering dienstgebouwen
 • Kunstwerken civiel: onderhoud
 • Straatmeubilair en speelvoorzieningen
 • Kantine- en catering dienstgebouwen
 • Communicatie, PR en representatie
 • Volwassenen educatie
 • Diversiteit
 • Wagenpark en brandstof
 • Groenvoorzieningsdiensten
 • Software
 • Civiele werkzaamheden bouw/aanleg

Leasecontracten
De gemeente Nijmegen heeft een raamovereenkomst met Athlon Car Lease Nederland B.V. voor het leasen van auto's. De kosten in 2018 bedroegen ongeveer € 190.000.

ga terug