Stadsrekening 2018

Balans

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorziening

31-12-2017

toevoeging

aanwending

31-12-2018

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

V002  bezwaar en beroep heffingen

283

196

283

196

V036  pensioenverplichting wethouders

3.268

277

3.545

V040  spaarverlof

26

26

V094  Waalfront

14.887

273

15.160

(-) Afwaardering deelneming Waalfront

-7.413

-7.413

V109 pensioenverplichting Stadsregio

246

10

236

Subtotaal

11.297

746

293

11.750

Egalisatievoorzieningen

V086 verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

23

17

6

V101 voorziening Rivierenpark

3.278

226

167

0

naar reserve rivierenpark

3.337

Subtotaal

3.301

226

3.521

6

V050 GRP-nieuw

4.554

3.316

2.512

5.358

Subtotaal

4.554

3.316

2.512

5.358

Totaal

19.152

4.288

6.326

17.114

Voorziening bezwaar en beroep heffingen

Deze voorziening dient ter afhandeling van lopende bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot gemeentelijke heffingen. Bij gegrond verklaring van het bezwaar of beroep volgt een correctie op de aanslag wat kan leiden tot ( gedeeltelijke) terugbetaling.

Pensioenverplichting wethouders

Deze voorziening betreft een berekende contante waarde van te zijner tijd uit te keren wethouderspensioenen. In een aantal gevallen komen de lasten in de toekomst geheel  voor rekening van de gemeente Nijmegen, in andere gevallen is een verzekeringspolis afgesloten en is de voorziening getroffen voor het meerdere boven de afgesloten polis. Jaarlijks wordt een waardebepaling gedaan voor de benodigde omvang van de voorziening.

Voorziening spaarverlof

Deze voorziening is in 1993 ingesteld met als doel beschikbaar houden  van financiële middelen om de kosten van inhuur van personeel af te kunnen dekken op het moment dat een ambtenaar spaarverlof opneemt. Dit is een aflopende regeling. Er is alleen nog aanwending van de bestaande voorziening, er worden geen nieuwe aanspraken meer opgebouwd.

Waalfront

Het doel van deze voorziening is afdekking van het aandeel van de gemeente Nijmegen in het tekort van de gebiedsontwikkeling Waalfront. Eind 2018 heeft de directie van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) een Grex 2018 aangeboden aan haar aandeelhouders. Deze grondexploitatie 2018 kent als eindresultaat een tekort van € 26,4  miljoen NCW per oktober 2017, en een looptijd tot en met juli 2029. Op grond van gemaakte afspraken wordt Nijmegen voor € 3,3 miljoen belast indien per einde van de looptijd mocht blijken dat de grondexploitatie Waalfront sluit met een nadelig saldo.
Vervolgens draagt Nijmegen 50% bij in het verlies. Vanaf oktober 2017 en geheel 2018  is de voorziening geïndexeerd en komt per 31-12-2018 uit op € 15,2 miljoen.
Doordat de grondexploitatie verlieslatend is, is de waarde van de deelneming Waalfront B.V. afgewaardeerd naar ‘0’. Conform verslaggevingsregels wordt voornoemde voorziening (op een aparte regel) voor hetzelfde bedrag gecorrigeerd.

Pensioenverplichting Stadsregio

In 2017 is in verband met de liquidatie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de pensioenvoorziening van 3 oud-bestuurders overgedragen aan de gemeente Nijmegen. De gemeente neemt de pensioenbetalingen over.

Voorziening toegankelijkheid openbare gebouwen

Deze voorziening is  ingesteld met als doel openbare gebouwen beter toegankelijk te maken voor invaliden en minder mobiele ouderen.

Voorziening Rivierenpark

De gemeente heeft van het Rijk in 2016 een eenmalige afkoopsom van € 2.987.829 ontvangen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het Rivierenpark. Dit bedrag is gestort in de voorziening. Daarnaast wordt er jaarlijks € 2 ton vanuit de exploitatie toegevoegd aan de voorziening. Gedurende 25 jaar worden de kosten voor beheer en onderhoud ten laste van de voorziening gebracht. Geconstateerd is dat de kenmerken van deze voorziening beter passen bij een bestemmingsreserve. Om die reden is deze voorziening geherrubriceerd naar de reserves. Hiervoor is in het voorstel bij de jaarrekening een beslispunt opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende reserve.

Voorziening GRP-nieuw

Deze voorziening is ingesteld op 8 juni 2005 en heeft als doel een meerjarige evenwichtige tariefsopbouw van de rioolrechten. Het bestedingsplan is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023.

Voorziening GRP

31-12-2017

toevoeging

Bestedingen

31-12-2018

Restant voorziening investeringen te verrekenen in tarief

824

412

412

Restant voorziening onderhoud te verrekenen in tarief

520

260

260

Exploitatieresultaat (verschil begroot-realisatie) te verrekenen in tarief

1.596

1.077

2.673

Voorziening onderhoud

1.614

2.239

1.840

2.013

Totaal

4.554

3.316

2.512

5.358