Stadsrekening 2018

Balans

Voorraden

Voorraden

Het verloop en de samenstelling van de grondexploitaties is ingedeeld in hoofdgroepen van complexen. Ten behoeve van de waardering van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. deze actualisatie is met inachtneming van de uitgangspunten, de parameters, zoals in de Zomernota zijn vastgesteld.De effecten uit het VGP februati 2019 zijn in deze balanswaardering opgenomen. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.

Grondexploitaties

boekwaarde
31-12-2017

investeringen
2018

opbrengsten
2018

resultaatname
2018

boekwaarde
31-12-2018

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

0

0

Bedrijvigheidsprojecten

5.898

1.126

-160

140

7.004

Woningbouwprojecten
Herstructurering

4.390
-3.061

631
579

-548
-58

84
770

4.557
-1.770

Stadscentrum

3.380

65

3.445

Waalsprong

314.197

29.474

-36.506

307.165

Maatschappelijk Vastgoed

34.672

2.492

-4.972

285

32.477

Koers West

47.647

4.279

-6.882

45.044

Faciliterend

-302

786

-1.451

19

-948

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

1.993

1.040

-613

2.421

Af: Voorzieningen

-45.506

-331

8.520

-37.317

Totaal

363.308

40.142

-42.670

1.298

362.078

Nog te realiseren lasten

327.042

287.115

Nog te realiseren baten

 -633.421

-595.750

Nog te realiseren opbrengsten,                                           
niet in grexen opgenomen

-52.506

-51.143*

Nog te realiseren rente voorziening                                 

-10.516

-7.101

Eindresultaat

  -6.093

-4.801

*Hiervan heeft € 48.723 betrekking op verwervingen ten behoeve van het Waalfront. Deze boekwaarden worden in de loop van de tijd overgedragen aan het Ontwikkel Bedrijf Waalfront (OBW)

Grondexploitaties

boekwaarde
31-12-2017

boekwaarde
31-12-2018

voorziening

nog te realiseren
rente voorziening

voordelig
eindresultaat

Neerbosscheweg Bastionhotel

0

6

-35

Groenestraat Smit draad terrein

-136

-106

Neboklooster achterterrein

19

-204

Stationsplein Metterswane

0

-55

Kolpingbuurt

-220

-494

59

2

Ahornstraat, Hengstdal

51

-137

19

Tooropstraat 119

0

42

Rozenbuurt, Asterstraat e.o.

-16

0

Faciliterend

-302

-948

78

2

-35

Nwe Dukenburgseweg, Compaq

6.142

6.158

1.126

220

Knoop Winkelsteeg

-683

-454

-760

Microweg, Campusontwikkeling Synton

408

778

-444

Molenweg Aldi

285

-845

Hollandiaweg Energiecentrale
Werkzaamheden Bijsterhuizen

31

44
194

Werkzaamheden Bergerden

0

bedrijvigheidsprojecten

5.898

7.004

1.126

220

-2.049

Malderburchtstraat Nieuw Malderborgh

-55

-35

-14

Prins Hendrikstraat 7

0

Heijndaalseweg klooster Brakkenstein

-106

-29

-5

Kamerlingh Onnesstraat 20, Onder Onnes

0

Groesbeekseweg/Heijendaalseweg

-69

0

Vossenlaan 43

3.328

3.444

-16

Kinderdorp Neerbosch

930

990

-4

Dorpstraat 92-118

361

187

-60

woningbouwprojecten

4.389

4.557

-100

Hatert vlek 2 Circusterrein

-739

-549

-52

Tollenstraat + Dobbelmanweg

351

390

Dukenburg Herstructurering

-1.052

-848

559

23

Nachtegaalplein e.o.

-773

-178

-56

Kaaplandstraat

0

Malvert Maisonettes

-848

-584

-85

Herstructurering

-3.061

-1.769

559

23

-192

Parkeervoorziening oude stad en woningbouw

3.380

3.445

1.856

153

Stadscentrum

3.380

3.445

1.856

153

Waalsprong

314.197

307.165

14.900

5.153

Lindenholt Noord

185

-131

-21

Zorgwoningen Stadbroekseweg

158

161

Onderwijshuisvesting

34.329

32.448

18.799

1.550

Maatschappelijk Vastgoed

34.672

32.477

18.799

1.550

-21

Mercuriuspark/Nymakwartier

-2.866

-3.678

-2.404

Waalfront

50.513

48.723

Koers West

47.647

45.044

-2.404

PIO's

1.993

2.420

AF: Voorzieningen

-45.506

-37.317

Totaal

363.308

362.078

37.317

7.101

-4.801

Voorraad handelsgoederen
Het Goffertstadion ter waarde van € 9.500.000 was onder de materiële vaste activa opgenomen, maar omdat het stadion ter verkoop is aangeboden, is het geherrubriceerd naar voorraden.