Stadsrekening 2018

Balans

Toelichting passiva 31 december 2018

Toelichting passiva 31 december 2018

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Boekwaarde per

31-12-2018

31-12-2017

Algemene reserve

81.364

83.611

Bestemmingsreserve

19.674

17.857

Rekeningresultaat

-898

-11.486

Totaal

100.140

89.982

Het resultaat over 2018 is als volgt opgebouwd:

Rekeningresultaat 2018

Lasten

750.766

Baten

760.924

Saldo voor aanspreken reserves

10.159

Reservemutaties:

Storting in de reserves

40.640

Onttrekking uit de reserves

29.584

Per saldo storting in reserves

11.056

Nadelig resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen

-898

Reserves

reserves

boekwaarde
 31-12-2017

toevoeging

onttrekking

bestemming resultaat 2017

boekwaarde
 31-12-2018

F022  Saldireserve

83.611

25.097

14.285

13.059

81.364

Subtotaal algemene reserve

83.611

25.097

14.285

13.059

81.364

F004 1%-regeling beeldende kunst

526

0

0

526

F029Oonderwijshuisvesting

1.957

0

45

1.912

F040 ISV

342

0

23

319

F046 Afschrijving

1.108

-34

181

894

F047Bbereikbaarheidsfonds

439

0

0

439

F051 Focus citymarketing

151

0

0

151

F054 Ondernemersfonds

450

0

450

0

F057 Duurzaamheidsmaatregelen

324

524

394

454

F058 WMO-jeugd

1.043

4.269

5.312

0

F059 Onderhoud vastgoed

3.058

5.352

5.692

2.718

F060 POG buitensport

1.142

600

433

1.309

F061 Decentralisatie bodemverontreiniging

1.106

41

0

1.147

F062 WMO beschermd wonen

2.974

1.174

1.780

-1.573

3.941

F063 Startersleningen

745

0

136

609

F064 Masterplan BUIG

1.129

35

853

311

F065 Onderhoud stadsbrug

1.363

245

0

1.608

F066 Rivierenpark

0

3.337

0

3.337

Subtotaal  overige bestemmingsreserve

17.857

15.356

15.111

-1.573

19.674

Totaal reserves

101.468

40.640

29.584

11.486

101.038

Saldireserve

De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De saldireserve maakt een belangrijk deel uit van het weerstandsvermogen. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

1%-regeling Beeldende Kunst

Voor beeldende kunst worden in bouwkredieten gelden beschikbaar gesteld. Uitvoering van kunstwerken zijn losgekoppeld van de betreffende bouwplaatsen. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.  Om die reden is  de reserve 1% beeldende kunst gevormd.

Reserve onderwijshuisvesting
Het doel van de reserve Onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het onderwijshuisvestingsveld. Bij raadsbesluit van 31 januari 2018 is besloten om deze reserve in te zetten voor de afboeking van de boekwaarde van de tijdelijke locatie Citadel College, zodra de definitieve locatie betyrokken wordt.

Reserve ISV

Het restant ISV gelden is in 2015 op grond van raadsbesluit verhoogd met onder meer de terugontvangen gelden Papengas. Daarnaast is in 2017 met raadbesluit de reserve verhoogd met een incidentele meevaller vanuit het restauratiebudget.
Er is vastgelegd welke projecten gefinancierd moeten worden uit deze ISV reserve. Na afwikkeling van deze projecten kan de reserve vervallen. Het gaat om de projecten woningen boven winkels, monumentensubsidie, De Bastei en de Valkhofmuur.

Reserve Afschrijving

Bij investeringen met een economisch nut mogen bepaalde inkomsten  op grond van het BBV niet in mindering worden gebracht op de nieuwe investering (verzekeringsgelden na bijv. brand, de opbrengst uit verkoop van een pand, etc.) . Deze bijdragen kunnen in de reserve afschrijving gestort worden. Via onttrekkingen uit deze reserve worden de met die investering samenhangende kapitaallasten verlaagd.

Reserve Bereikbaarheidsfonds

De reserve is in 2005 ingesteld. Het doel van deze reserve is om gelden, die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Met het raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Reserve Focus citymarketing

De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Tevens heeft ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing 2015-2018 vastgesteld.  Teneinde middelen in te kunnen zetten  voor dit doel is de reserve gevormd. In 2019 zal een evaluatie volgen en zal een voorstel voor de herbestemming worden gedaan.

Reserve ondernemersfonds inzake lastenverlaging

Doel van de reserve is om de middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar te houden voor de ondernemers. Inmiddels is op 31 januari 2018 door de Raad besloten deze reserve geheel in te zetten voor een
eenmalige injectie te genereren ten behoeve van de Nijmeegse economie, arbeidsmarkt en het ondernemersklimaat. Daarmee kan de reserve als opgeheven worden beschouwd

Reserve duurzaamheid

De Gemeenteraad heeft in mei 2013 het Vliegwielprincipe Duurzaamheid vastgesteld. De kern van dat  voorstel is dat met investeren in duurzaamheidsmaatregelen kostenbesparingen (op energie) worden gerealiseerd. Het bedrag van deze besparingen brengen we in mindering op de betreffende (energie)budgetten en storten we, ter dekking van de kapitaallasten van de  gerealiseerde duurzaamheids- investeringen in de reserve duurzaamheid.

Reserve WMO-jeugd

Het doel van deze reserve was om eventuele incidentele tekorten binnen het programma Zorg en Welzijn te kunnen opvangen. Bij het interventieplan Zorg en welzijn is de reserve geheel ingezet en opgeheven.

Reserve onderhoud vastgoed

Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van panden. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve POG buitensport

Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud buitensport. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve decentralisatie bodemverontreiniging

Nijmegen ontvangt in de periode 2016 t/m 2020 jaarlijks 1,1 miljoen via het gemeentefonds voor uitvoering bodemtaken. Het verschil tussen deze middelen en de jaarlijkse werkelijke kosten wordt gestort in de reserve teneinde de middelen beschikbaar te houden voor dit doel.

Reserve WMO beschermd wonen

Uitgangspunt van de gemeente is dat de nieuwe taken zoveel mogelijk worden uitgevoerd met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Op grond van het coalitieakkoord 2014-2018 is een reserve  ingesteld waarmee onzekerheden, risico’s en incidentele knelpunten en tekorten kunnen worden opgevangen voor beschermd wonen en vrouwenopvang. De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor Nijmegen als centrumgemeente en ook daarom willen we die middelen beschikbaar houden voor het doel.

Reserve startersleningen

Reserve voor uitstaande starters- en IBBN-leningen ter dekking van de beheerskosten en rentelasten van de hiervoor aangetrokken gelden. Daarnaast een risicobuffer voor de 9 miljoen aan leningen die uitstaan.

Reserve Masterplan BUIG

Het doel van deze reserve is egalisatie van de kosten voor de uitvoering van de projecten van het masterplan BUIG 2017-2019.

Reserve onderhoud stadsbrug

Deze reserve is bedoeld voor het gelijkmatig spreiden van de onderhoudslasten stadsbrug. Het onderhoud is afgekocht, de termijn is contractueel vastgelegd evenals de betalingen. Het contract eindigt in 2040.  In de programmakosten wordt rekening gehouden met een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten en het saldo van de reserve is bestemd voor betaling van de facturen.

Reserve Rivierenpark

De gemeente heeft van het Rijk in 2016 een eenmalige afkoopsom van € 2.987.829 ontvangen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het Rivierenpark. Dit bedrag is toen gestort in de voorziening rivierenpark. Daarnaast werd er jaarlijks € 2 ton vanuit de exploitatie toegevoegd aan de voorziening. Gedurende 25 jaar worden de kosten voor beheer en onderhoud ten laste van de voorziening gebracht. Het BBV kent stringente eisen aan een voorziening en een van de eisen aan een egalisatievoorziening is dat het alleen voor groot onderhoud gevormd mag worden. Vraag is dan ook of geheel aan deze formaliteiten voldaan wordt. Zeker is dat het de intentie van de gemeente Nijmegen is om de afkoopsom beschikbaar te houden voor het afgesproken onderhoud en de overige lasten gelijkmatig te spreiden over de jaren. Hierbij past het regiem van een reserve in ieder geval. in deze jaarrekening willen wij dan ook voorstellen om de voorziening om te zetten in een reserve rivierenpark.. Om die reden is de reserve rivierenpark opgenomen en is het saldo van de voorziening als storting in deze reserve opgenomen. Bij de voorziening is hetzelfde bedrag onttrokken. Hiermee is het uiteindelijk een verschuiving tussen de  reserve en de voorziening.Bij de beslispunten wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve rivierenpark in te stellen en de middelen uit de voorziening hierin te storten en hiermee wordt de toegepaste werkwijze geformaliseerd.

ga terug