Stadsrekening 2018

Balans

Liquide middelen

Liquide middelen

liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

kas

98

112

banksaldi

1.873

1.344

Totaal

1.971

1.456

Het betalingsverkeer loopt via de ING met een rekening-courantkrediet van € 16 miljoen.
Daarnaast bestaat een bankrekening bij de BNG met een rekening-courantkrediet van € 9 miljoen.