Stadsrekening 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Beleidskader
Op 19 december 2007 heeft de raad een besluit genomen over de doordecentralisatie (DDC) van onderwijshuisvestingsmiddelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Met dit besluit is de zorg voor onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden, onder voorwaarden, voor onbepaalde tijd overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen.

In het kader van de evaluatie van de doordecentralisatie is in 2015 een herijking overeengekomen met de schoolbesturen. Medio 2016 is deze herijking bevestigd middels de ondertekening van de geconsolideerde DDC-overeenkomst door alle betrokken schoolbesturen. Hierbij is het streven om 70% van de doorgedecentraliseerde schoolgebouwen te vernieuwen en 30% te renoveren aangepast naar 55% nieuwbouw op een andere locatie en 45% renovatie of nieuwbouw op dezelfde locatie in het jaar 2048. Door deze bijstelling zal nieuwbouw van schoolgebouwen meer dan voorheen op de huidige locaties gebeuren. Tot en met 2018 is 29,2% nieuwbouw gerealiseerd en 18,7% aan renovaties. Beide percentages samen bedragen 48% (op basis van m2 BVO) en zijn gebaseerd op de huidige aangepaste afspraken. We liggen nog op koers met het ambitieniveau van de geconsolideerde doordecentralisatie-overeenkomst.

Doorgedecentraliseerd
Met name in de bestaande stad zijn vrijwel alle voorzieningen doorgedecentraliseerd. In 2018 zijn 92,4% van alle leerlingen doorgedecentraliseerd. Het streven is uiteindelijk om alle leerlingen onder de doordecentralisatie te laten vallen. Zo is in 2018 met het bevoegd gezag van basisschool De Uitdaging een overeenkomst doordecentralisatie afgesloten van de in 2019 op te leveren nieuwbouw in de wijk Grote Boel. Basisschool De Uitdaging is nu tijdelijk gehuisvest in De Klif. Daarnaast is voor de VMBO locatie van het Citadel College een doordecentralisatie-overeenkomst afgesloten. Realisatie van deze nieuwbouw zal starten in 2019.
 
Niet-doorgedecentraliseerd
Drie schoolbesturen in de bestaande stad, de Stichting Simonscholen, Kristallis en de Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisiusschool zijn niet doorgedecentraliseerd. Wel is in oktober 2018 een intentieovereenkomst getekend tussen Pluryn, het bevoegd gezag van Kristallis, en de gemeente Nijmegen. Doel is binnen negen maanden te komen tot een definitieve doordecentralisatie-overeenkomst in het kader van nieuwbouw voor Kristallis aan de Hatertseweg. Voor Nijmegen Noord is het zo dat De Oversteek en Het Talent niet zijn doorgedecentraliseerd. 

Onderhoud schoolgebouwen
Het binnenonderhoud is voor alle onderwijs sectoren geregeld via de Materiële Instandhouding door het Rijk (OC&W). In het Voortgezet Onderwijs ligt vanaf 2005 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud geheel bij de schoolbesturen. Voor het Primair Onderwijs is dit wettelijk vanaf 1 januari 2015 zo geregeld. De bekostiging voor onderhoud aan schoolgebouwen vindt rechtstreeks aan de schoolbesturen plaats door het Rijk. Zij verantwoorden hierover middels een te overleggen accountantscontrole aan het Rijk.
 
Financiële consequenties en vertaling in de begroting
Het totale budget voor onderwijshuisvesting bedroeg in 2017 € 16,7 miljoen. Dit is in 2018 volledig uitgegeven.

ga terug