Stadsrekening 2018

Grondbeleid

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

In 2018 is de kadernota grondbeleid geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld. De kadernota gaat in op het grondbeleid en de wijze waarop hiermee in Nijmegen wordt omgegaan. Het gaat onder meer om de voorwaarden waarop wij actief grondbeleid voeren, het instrumentarium dat we hier voor inzetten, maar ook hoe de sturing en verantwoording is gewaarborgd. De uitvoering van het programma grondbeleid is de kerntaak van het Ontwikkelingsbedrijf. Hier wordt gewerkt aan projecten met een fysieke dimensie ter uitvoering van het gemeentelijk beleid. De planexploitaties van deze projecten leggen we ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. In 2018 ging het onder andere om de Oostelijke Waalkade en Molenweg Aldi. In de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP, die in februari 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn alle planexploitaties opgenomen en wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten. Bovendien zijn in de VGP alle risico's geactualiseerd. De belangrijkste resultaten zijn:

  • in 2018 zijn ca. 240 kavels verkocht voor woningbouw en nog eens 350 in de eerste weken van 2019.
  • Er is 5,25 ha aan bedrijventerrein verkocht. Dit is meer dan het verwachte jaargemiddelde.
  • Tenslotte is de tenderprocedure Hof van Holland afgerond.

In 2018 werd de ontwikkeling in Nijmegen opnieuw gekenmerkt door een grotere vraag dan aanbod. Nijmegen blijft sterk groeien en dat zien we terug in oplopende prijzen en wachttijden. De realisatie van grondverkopen is in 2018 achter gebleven bij de verwachting door een langer durende voorbereiding. Over de hele linie merken we dat de vraag is toegenomen en dat er sprake is van tekorten aan materieel, personeel, etc.  Deze ontwikkelingen leiden tot een verbetering van het verwachte financiële resultaat met € 8,1 miljoen en een verlaging van het risicoprofiel met € 16,9 miljoen.

ga terug