Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost

bedragen x € 1 mln

Inkomen & Armoedebestrijding

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Saldo van lasten en baten

Inkomen

18,0

19,3

1,3

 N

Armoedebestrijding

19,3

19,6

0,2

 N

37,3

38,8

1,5

 N

V=voordeel; N=nadeel

Aan het programma Inkomen & Armoedebestrijding geven we per saldo op begrotingsbasis € 37,3 miljoen uit.
Het aandeel van het product Armoedebestrijding hierin is 52% en het aandeel van product Inkomen is 48%.
Ten opzichte van de begroting is er € 0,8 miljoen minder uitgegeven. Dit is het resultaat vóór aanpassing van het voorzieningspercentage voor oninbaarheid van bijstandsdebiteuren.

In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de oninbaarheid van de bijstandsvorderingen. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2018 hebben we op de uitkomsten van dit onderzoek geanticipeerd. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel is de voorziening van oninbaarheid bijstandsdebiteuren opgehoogd van 46% naar 54%. Deze ophoging leidt tot een eenmalig nadelig resultaat van circa  € 2,5 miljoen.

Hieronder volgt een nadere toelichting.

  • Voordeel ad  € 0,8 miljoen (vóór aanpassing van het voorzieningspercentage).

Binnen het product Armoedebestrijding wordt het voordeel van € 0,3 miljoen met name veroorzaakt door een positief resultaat op Bijzondere bijstand. Zo is er een positief resultaat van € 0,3 miljoen gerealiseerd op de CAZ door hogere restitutie van het betaalde eigen risico. Daarnaast heeft de tariefsverlaging op inrichtingsgoederen sinds augustus 2017 ertoe geleid dat er minder is uitgegeven aan inrichtingskosten. Het voordeel bedraagt € 0,2 miljoen. Vanaf het nieuwe schooljaar is de nieuwe computerregeling van kracht. Het budget van € 0,1 miljoen dat hiervoor beschikbaar is gesteld, is door de overgang in 2018 nog niet benodigd geweest. Daarnaast waren er nog kleinere positieve afwijkingen met een totale omvang van € 0,1 miljoen. Het resultaat wordt vervolgens met € 0,4 miljoen negatief beïnvloed doordat er minder debiteurenopbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot.

Het product Inkomen laat een voordeel zien van € 0,5 miljoen. Het resultaat op BUIG bedraagt € 0,9 miljoen positief. Het resultaat op BBZ beïnvloedt dit resultaat negatief met € 0,4 miljoen, vanwege een lagere Rijksbijdrage.

  • Effect aanpassing voorzieningspercentage voor oninbaarheid van de bijstandsdebiteuren.

(Nadeel € 2,5 miljoen)

Het jaar 2019 willen wij gebruiken om het nalevings- en handhavingsbeleid en ons incassobeleid te evalueren en indien nodig te herijken. Evaluatie en eventuele herijking van het handhaving- en incassobeleid is een opdracht die niet in enkele maanden gereed zal zijn. Het proces bestaat in feite uit twee onderdelen die overigens wel met in elkaar in samenhang gezien moeten worden:

  1. Inhoudelijk: we benutten kalenderjaar 2019 om ons huidige beleid en onze huidige uitvoering op het gebied van handhaving en met name incasso tegen het licht te houden.
  2. Financieel-technisch: wij hebben een relatief hoog debiteurensaldo en het wordt steeds lastiger om succesvol te innen.

Het totaal resultaat van programma Inkomen en Armoedebestrijding komt hiermee uit op € 1,5 miljoen negatief.