Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Omschrijving en wat heeft het gekost

Het belangrijkste doel van armoedebestrijding is dat iedereen volwaardig kan participeren in de samenleving. We verstrekken daarom inkomensaanvullende regelingen en we dragen bij aan participatie door middel van bijvoorbeeld de Meedoenregeling en de bijdragen vanuit Stichting Leergeld. Het belangrijkste doel van schuldhulpverlening is perspectief en rust brengen in situaties van (dreigende) financiële problematiek en schulden. We bieden onder andere schuldregelingen, stabilisatietrajecten en budgetbeheer. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met partners in de stad, zoals bijvoorbeeld Bindkracht10.

bedragen x € 1.000

Armoedebestrijding

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Financiële lasten per programma

60132

Bijz.bijstand

17.603,2

17.276,2

327,1

 V

61099

Schuldhulp en -preventie

3.006,4

3.032,2

25,9

 N

61072

Maatschappelijke participatie

1.215,3

886,9

328,4

 V

61100

Mut. res. Armoedebestrijding

142,1

142,1

0,0

 V

21.967,0

21.337,4

629,6

 V

Financiële baten per programma

60132

Bijz.bijstand

-1.309,9

-355,9

954,0

 N

61099

Schuldhulp en -preventie

-274,3

-360,4

86,1

 V

61100

Mut. res. Armoedebestrijding

-1.050,0

-1.050,0

0,0

 V

-2.634,2

-1.766,3

867,9

 N

Saldo van lasten en baten

19.332,8

19.571,0

238,3

 N

V=voordeel; N=nadeel

Het resultaat op product Armoedebestrijding bedraagt (vóór aanpassing van het voorzieningspercentage bijstandsdebiteuren) € 303.000 voordelig. Bij de nota Slotwijziging is een positieve winstwaarschuwing afgegeven van € 0 tot € 200.000. Het resultaat valt € 100.000 positiever uit, omdat  de uitgaven voor de Meedoenregeling lager uitvallen. Eerder gingen we ervan uit dat er meer afgegeven beschikkingen verzilverd zouden worden.

De belangrijkste oorzaken voor het positieve resultaat:

 • Het resultaat van Schuldhulpverlening en -preventie is € 60.000 voordelig. Er zijn hogere (rente)opbrengsten (€ 86.000) en onverwachte BTW-kosten (€ 20.000). In het najaar is het BTW-label voor Schuldhulpverlening aangepast en dit houdt in dat de BTW niet meer kan worden gecompenseerd.
 • Het resultaat van Bijzondere bijstand is feitelijk € 310.000 voordelig. De uitgaven voor de Meedoenregeling verlopen via de Bijzondere bijstand, maar moeten worden verantwoord onder Maatschappelijke participatie. De belangrijkste verklaringen in het kort:
  - CAZ: € 312.000 voordeel. Door hogere restitutie van het betaalde eigen risico over 2017 van € 135.000 en een verwachte restitutie over 2018 van € 177.000.
  - Computerregeling: € 100.000 voordeel. Per het nieuwe schooljaar is de nieuwe computerregeling van kracht. Vanaf dit moment komen alleen nog brugklassers en gezinnen met een kind dat in groep 6 van het primair onderwijs zit nog in aanmerking. In 2018 is het budget verhoogd met € 100.000, maar door het overgangsjaar is het budget nog niet benut.  
  - Inrichtingskosten: € 223.000 voordeel. Per augustus 2017 is het vergoedingstarief voor een groot deel van de inrichtingsgoederen verlaagd. Dit heeft tot een daling van de uitgaven geleid.
  - Diverse kleinere posten: € 130.000 voordeel.
  - Saldo debiteurenopbrengst en -voorziening: -/- € 455.000. Debiteurenopbrengsten blijven met name achter op de begroting.
 • Het resultaat van Maatschappelijke participatie is feitelijk € 67.000 nadelig. De totale lasten voor de Meedoenregeling bedroegen in 2018 € 467.000. Een overschrijding van € 67.000 op het beschikbare budget in 2018.

In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de oninbaarheid van de bijstandsvorderingen. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2018 hebben we op de uitkomsten van dit onderzoek geanticipeerd. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel is de voorziening van oninbaarheid bijstandsdebiteuren opgehoogd van 46% naar 54%. Deze ophoging leidt tot een eenmalig nadelig resultaat van circa  € 0,5 miljoen op het product Armoedebestrijding.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 21

14,9 %

Baten

€ 2

1,7 %

ga terug