Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Inkomen

Inkomen

Omschrijving en wat heeft het gekost

Ons inkomensbeleid is gericht op het verzorgen van een inkomen voor die burgers die daar zelf niet in kunnen voorzien. Dit doen we onder anderen door het verstrekken van uitkeringen op basis van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. We zorgen er voor dat klanten goed op de hoogte zijn van de regels. Misbruik van uitkeringen gaan we actief tegen. We zetten ons actief in om mensen met een uitkering te activeren en bij voorkeur (middels de inzet van het WerkBedrijf) te laten uitstromen naar regulier werk.

bedragen x € 1.000

Inkomen

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Financiële lasten per programma

61244

BBZ-Buig

847,8

1.500,7

652,9

 N

60131

WWB

115.364,0

110.638,2

4.725,7

 V

60127

BOB

551,6

0,0

551,6

 V

60128

BBZ

2.476,2

1.622,4

853,8

 V

60130

IOAZ

341,6

371,3

29,7

 N

60129

IOAW

2.480,1

7.774,2

5.294,2

 N

122.061,4

121.907,0

154,4

 V

Financiële baten per programma

61244

BBZ-Buig

-847,8

-1.134,7

286,8

 V

60131

WWB

-96.670,5

-91.099,7

5.570,8

 N

60127

BOB

-551,6

20,4

572,0

 N

60128

BBZ

-1.791,8

-343,8

1.448,0

 N

60130

IOAZ

-341,6

-437,6

96,0

 V

60129

IOAW

-2.480,1

-8.227,0

5.746,9

 V

61005

Mut. res. Inkomen

-1.422,5

-1.422,5

0,0

 V

-104.106,0

-102.644,9

1.461,1

 N

Saldo van lasten en baten

17.955,4

19.262,0

1.306,7

 N

V=voordeel; N=nadeel

Het product Inkomen laat een voordeel zien van (vóór aanpassing van het voorzieningspercentage bijstandsdebiteuren) € 0,5 miljoen. Het resultaat op BUIG bedraagt € 0,9 miljoen positief en is als volgt opgebouwd: tekort uitkeringslasten (-/- € 0,6 miljoen), lagere debiteurenopbrengst (-/- € 2,5 miljoen), hogere Rijksbijdrage (+ € 0,6 miljoen) en een vangnetuitkering (+ € 3,3 miljoen). Het resultaat op BBZ beïnvloedt dit resultaat negatief met € 0,4 miljoen, vanwege een lagere Rijksbijdrage. Vervolgens zijn er nog kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting van ongeveer € 0,1 miljoen.

In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de oninbaarheid van de bijstandsvorderingen. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2018 hebben we op de uitkomsten van dit onderzoek geanticipeerd. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel is de voorziening van oninbaarheid bijstandsdebiteuren opgehoogd van 46% naar 54%. Deze ophoging leidt tot een eenmalig nadelig resultaat van circa  € 1,8 miljoen op het product Inkomen.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 122

85,1 %

Baten

€ 103

98,3 %

ga terug