Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Geleerde lessen

Geleerde lessen

Inzet op activering is belangrijk
Als gevolg van keuzes die het afgelopen decennium genomen zijn, hebben we minder persoonlijk klantcontact en zetten we met name in op de doelgroep waarvoor regulier betaald werk op de korte termijn het meest kansrijk is. Overschrijding van BUIG-budgetten is echter niet het belangrijkste probleem aan werkloosheid. Werkloosheid kan leiden tot minder welzijn, tot schulden, tot eenzaamheid en tot gezondheidsproblemen. Om de totale transformatie op het sociaal domein tot een succes te maken is activering in de breedste zin van het woord noodzakelijk. Ook het afgelopen jaar hebben we daarom geprobeerd interventies zoveel mogelijk in te zetten om maatschappelijke participatie te realiseren. Of het nu gaat om de ondersteuning bij (dreigende) schuldensituaties of om de focus in ons armoedebeleid. Mooie voorbeelden zijn de doorontwikkeling van de Meedoenregeling, de positionering van Financieel Experts in de wijken en de inzet van Participatiecoaches voor bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Werk moet lonen
De armoede neemt af, maar dat geldt niet voor de langdurige armoede (> 3 jaren op sociaal minimum). Ook de samenstelling van de groep mensen die leeft in armoede verandert. Zo constateren we dat er meer werkenden zijn die moeite hebben om rond te komen. Het gaat niet alleen om kleine zelfstandigen, maar ook om mensen met een regulier arbeidscontract. Ook constateren we dat mensen als zij (meer) gaan werken hun recht op bepaalde voorzieningen verliezen waardoor het financieel gezien niet loont om te gaan werken. We noemen dit de armoedeval. We zoeken naar verdere mogelijkheden om werk lonend te laten zijn en mensen die gaan werken te blijven ondersteunen. Ook zetten we in op het signaleren, bespreekbaar maken en effectief aanpakken van onzichtbare armoede. Ten slotte is het belangrijk dat onze dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk is voor alle doelgroepen, zodat mensen de mogelijkheden kennen en benutten die hen verder kunnen helpen.

Complexe samenleving leidt tot schuldensituaties
We dienen onze ondersteuning bij financiële problematiek of bij dreigende financiële problematiek zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Bij voorkeur voorkomen we financiële problemen, bijvoorbeeld door goede voorlichting te verstrekken. Als zich dan toch een schuld voordoet, is het zaak om er vroegtijdig bij te zijn, de problematiek te signaleren (het project Vroegsignalering leidt er onder andere toe dat we een nieuwe doelgroep bereiken), bespreekbaar te maken en effectief aan te pakken. Schuldensituaties leiden immers niet alleen tot een (te) laag besteedbaar inkomen, maar in veel gevallen ook tot stress, gezondheidsklachten, werkloosheid en/of eenzaamheid.